Funcții contractuale (18 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, GalaţiFuncții contractuale (18 posturi)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Galaţi

29 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, cu sediul în Galaţi, Str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a următoarelor 18 posturi contractuale vacante:

Secția Chirurgie Generală III;
• 1 post asistent medical generalist cu studii postiieeale;

Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale:
• 1 post asistent medical igienă debutant/asistent medical igienă/asistent medical igienă principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale.

Compartimentul Endocrinologie:
• 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal, cu studii medii;

Secția Clinică Gastroenterologie:
• 1 post asistent medical generalist, cu studii postliceale;

Compartimentul Internări – Externări:
• 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal, cu studii medii (cu Punctul de lucru în Secția Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice);

• 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal, cu studii medii (cu Punctul de lucru în Laboratorul de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie – Ambulatoriul integrat spitalului din str. Basarabiei nr. 26);

Secția Clinică Neonatologie – pentru activitatea de Biberonerie – Sterilizare:
• 1 post asistent medical generalist debutant/asistent medical generalist/asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale.

Secția Clinică Neonatologie:
• 1 post asistent medical generalist debutant/asistent medical generalist/asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale.

Secția Clinică Obstetrică Ginecologie I:
• 1 post asistent medico-social debutant/asistent medico-social/asistent medico-social principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale.

Secția Clinică Oncologie Medicală:
• 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal, cu studii medii.

Secția Clinică Oncologic Medicală – Spitalizare de zi:
• 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii medii;

Sterilizare:
• 1 post asistent medical generalist debutant/asistent medical generalist/asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale.

Ambulatoriul integrat spitalului:
• 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal, cu studii medii – la Fișier.

Compartimentul Relații cu Publicul:
• 1 post referent de specialitate, gradul I/referent de specialitate, gradul II/referent de specialitate, gradul III/referent de specialitate, gradul debutant, cu studii superioare.

Serviciul Contabilitate:
• 1 post economist, gradul II, cu studii superioare.

Serviciul Tehnic Administrativ – Biroul Achiziții Publice:
• 1 post inginer specialist IA. cu studii superioare.

Serviciul Tehnic Administrativ – Bloc Alimentar:
• 2 posturi îngrijitori Bloc alimentar, cu studii generale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical, medico-social principal cu studii superioare de lungă durată (S):
diplomă de licență în specialitate;
examen pentru obținerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical.

• asistent medical, medico-social cu studii superioare de lungă durată (S):
diplomă de licență în specialitate;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical.

• asistent medical, medico-social debutant, cu studii superioare de lungă durată (S):
diplomă de licență în specialitate, fără vechime.

• asistent medical, medico-social principal, cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate;
examen pentru obținerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical.

• asistent medical, medico-social cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical.

• asistent medical, medico-social debutant, cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate, fără vechime.

• asistent medical, medico-social principal, cu studii postliceale (PL):
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
examen pentru obținerea gradului de principal;
5 ani vechime ca asistent medical.

• asistent medical, medico-social cu studii postliceale (PL):
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
6 luni vechime în specialitate.

• asistent medical, medico-social debutant, cu studii postliceale (PL):
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997. fără vechime.

• registrator medical principal:
diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat);
examen pentru obținerea gradului de principal;
4 ani vechime în specialitate;
aptitudini IT peste medic.

• registrator medical:
diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat);
6 luni vechime în activitate;
aptitudini IT peste medie.

• registrator medical debutant:
diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat);
aptitudini IT peste medie;
fără vechime.

• referent de specialitate, gradul I/referent de specialitate, gradul II/referent de specialitate, gradul III/referent de specialitate, gradul debutant la Compartimentul Relații cu Publicul:
diplomă de licență în domeniul juridic, economic și administrativ;
minimum 6 ani și 6 luni vechime in specialitate/minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate/minimum 6 luni vechime în specialitate/fără vechime.

• economist, gradul II, cu studii superioare, la Serviciul Contabilitate:
diplomă de licență;
minimum 6 luni vechime în specialitate.

• post inginer specialist IA. cu studii superioare la Serviciul Tehnic Administrativ – Biroul Achiziții publice:
diplomă de licență;
minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

• îngrijitor Bloc alimentar la Serviciul Tehnic Administrativ – Bloc Alimentar:
diplomă de absolvire a școlii generale, fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 13 mai 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, cu sediul în Galaţi, Str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, telefon 0236.301.109.

Apply for this Job