Funcții contractuale – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din GalațiFuncții contractuale

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați

14 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

La Serviciul Managementul Resurselor Umane:

 • 1 post economist specialist IA/economist, gradul I/economist, gradul II/economist debutant, cu studii superioare.

La Biroul Achiziţii publice:

 • 1 post economist specialist IA/economist, gradul I/economist, gradul II/economist debutant, cu studii superioare.

La Biroul Administrativ:

 • 1 post referent de specialitate, gradul I/referent de specialitate gradul II/referent de specialitate, gradul III/referent de specialitate, gradul debutant, cu studii superioare.

La Compartimentul de Prevenire şi Protecţie:

 • 1 post inginer specialist IA/inginer, gradul I/inginer, gradul II/inginer debutant, cu studii superioare.

La Compartimentul Relaţii cu Publicul:

 • 1 post referent de specialitate gradul I/referent de specialitate, gradul II/referent de specialitate gradul III/referent de specialitate, gradul debutant cu studii superioare.

La Atelierul tehnic – Formaţia Electricieni:

 • 4 posturi muncitori calificaţi I/II/III/IV, electricieni.

La Atelierul tehnic – Formaţia Instalatori:

 • 1 post muncitor calificat III/III/IV, instalator sanitar.

La Atelierul tehnic – Formaţia Lăcătuşi:

 • 1 post muncitor calificat I/II/III/IV, strungar,
 • 1 post muncitor calificat I/II/II/IV, lăcătuş.

La Atelierul tehnic – Echipa zugravi:

 • 1 post muncitor calificat I/II/III/IV, zugrav.

La Atelierul tehnic – Echipa fochişti:

 • 1 post muncitor calificat I/II/III/IV, fochist.

La Atelierul tehnic – Echipa tâmplari:

 • 1 post muncitor calificat I/II/III/IV, tâmplar.

La Atelierul tehnic – Formaţia Aparatură medicală:

 • 1 post tehnician utilaje medicale principal /tehnician utilaje medicaie/tehnician utilaje medicale debutant cu studii medii;
 • 2 posturi muncitori calificaţi I/II/III/IV, electricieni.

La Personal deservire în subordinea Biroului Administrativ:

 • 2 posturi muncitori calificaţi I/II/III/IV, telefoniste;
 • 2 posturi muncitori calificaţi I/II/ III/IV, lenjeri/croitori.

La Personal auxiliar Spaţii Nesanitare:

 • 4 posturi îngrijitori spaţii nesanitare;
 • 4 posturi îngrijitori spaţii nesanitare, cu punct de lucru la spaţii verzi.

La Bloc Alimentar:

 • 1 post muncitor calificat I/II/III/IV, bucătar;
 • 4 posturi îngrijitoare bloc alimentar.

La Spălătorie:

 • 2 posturi spălătorese cu studii generale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Economist specialist IA/economist, gradul I/economist, gradul II/economist debutant la Serviciul Managementul Resurselor Umane:
  • diplomă de licenţă în domeniul economic;
  • minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate/minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate/minimum 6 luni vechime în specialitate/fără.
 • Economist specialist IA/economist, gradul I/economist, gradul II/economist debutant la Biroul Achiziţii publice:
  • diplomă de licenţă în domeniul economic;
  • minimum 6 ani şi 6 luni vechime în spedalitate/minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate/minimum 6 luni vechime în specialitate/fără.
 • Referent de specialitate, gradul I/referent de specialitate, gradul II/referent de specialitate, gradul III/referent de specialitate, gradul debutant la Biroul Administrativ:
  • diplomă de licenţă în domeniul juridic, economic, tehnic şi administrativ;
  • minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate/minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate/minimum 6 luni vechime în specialitate/fără vechime.
 • Inginer specialist IA/inginer, gradul I/inginer, gradul II/inginer debutant la Compartimentul de Prevenire şi Protecţie:
  • diplomă de licenţă în domeniul tehnic;
  • minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate/minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate/minimum 6 luni vechime în specialitate/fără vechime.
  • curs cadru tehnic P.S.I.;
  • curs inspector protecţie civilă;
  • curs inspector SSM, dacă există.
 • Referent de specialitate, gradul I/referent de specialitate, gradul II/referent de specialitate, gradul III/referent de specialitate, gradul debutant la Compartimentul Relaţii cu Publicul:
  • diplomă de licenţă în domeniul juridic, economic şi administrativ;
  • minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate/minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate/minimum 6 luni vechime în specialitate/fără vechime.
 • Tehnician utilaje medicale principal/tehnician utilaje medicale/tehnician utilaje medicale debutant la Atelierul tehnic – Formaţia Aparatură medicală:
  • diplomă de studii medii sanitare în specialitate;
  • examen pentru obţinerea gradului de principal (dacă există);
  • minimum 5 ani vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar/minimum 6 luni vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar/fără vechime.
 • Muncitor calificat III/IV, electrician:
  • acte de studii (calificare) pentru meseria de electrician;
  • categoria de calificare 1/2/3 sau 4/5 sau 6;
  • 9 ani vechime în meseria de electrician/6 ani vechime în meseria de electrician/3 ani vechime în meseria de electrician/fără vechime.
 • Muncitor calificat I/II/III/ IV, instalator sanitar:
  • acte de studii (calificare) pentru meseria instalator sanitar;
  • categoria de calificare 1/2/3 sau 4/5 sau 6;
  • 9 ani vechime în meseria de instalator sanitar/6 ani vechime în meseria de Instalator sanitar/3 ani vechime în meseria de instalator sanitar/fără vechime.
 • Muncitor calificat I/II/III/IV, strungar:
  • acte de studii (calificare) pentru meseria strungar;
  • categoria de calificare 1/2/3 sau 4/5 sau 6;
  • 9 ani vechime în meseria de strungar/6 ani vechime în meseria de strungar/3 ani vechime în meseria de strungar/fără vechime.
 • Muncitor calificat I/II III/IV, lăcătuş:
  • acte de studii (calificare) pentru meseria lăcătuş;
  • categoria de calificare 1/2/3 sau 4/5 sau 6;
  • 9 ani vechime în meseria de lăcătuş/6 ani vechime în meseria de lăcătuş/3 ani vechime în meseria de lăcătuş/fără vechime.
 • Muncitor calificat I/II/III/IV, zugrav:
  • acte de studii (calificare) pentru meseria zugrav;
  • categoria de calificare 1/2/3 sau 4/5 sau 6;
  • 9 ani vechime în meseria de zugrav/6 ani vechime în meseria de zugrav/3 ani vechime în meseria de zugrav/fără vechime.
 • Muncitor calificat I/II/III/IV, fochist:
  • acte de studii (calificare) pentru meseria fochist;
  • autorizaţie I.S.C.I.R.;
  • categoria de calificare 1/2/3 sau 4/5 sau 6;
  • 9 ani vechime in meseria de fochist/6 ani vechime în meseria de fochist/3 ani vechime în meseria de fochist/fără vechime.
 • Muncitor calificat I/II/III/IV, tâmplar:
  • acte de studii (calificare) pentru meseria tâmplar;
  • categoria de calificare 1/2/3 sau 4/5 sau 6;
  • 9 ani vechime în meseria de tâmplar/6 ani vechime în meseria de tâmplar/3 ani vechime în meseria de tâmplar/fără vechime.
 • Muncitor calificat II, telefonist:
  • certificat de calificare pentru meseria de telefonist;
  • 6 ani vechime în activitate.
 • Muncitor calificat I/II/III/IV, lenjer/croitor:
  • acte de studii (calificare) pentru meseria lenjer/croitor;
  • categoria de calificare 1/2/3 sau 4/5 sau 6;
  • 9 ani vechime în meseria de lenjer/croitor//6 ani vechime în meseria de lenjer/croitor//3 ani vechime în meseria de lenjer/croitor//fără vechime.
 • Muncitor calificat I/II/III/IV, bucătar:
  • acte de studii (calificare) pentru meseria bucătar;
  • categoria de calificare 1/2/3 sau 4/5 sau 6;
  • 9 ani vechime în meseria de bucătar/6 ani vechime în meseria de bucătar/3 ani vechime în meseria de bucătar/fără vechime.
 • îngrijitor spaţii nesanitare, îngrijitor spaţii nesanitare cu punct de lucru la spaţii verzi, îngrijitor bloc alimentar:
  • diplomă de absolvire a şcolii generale, fără vechime.
 • Spălătoreasă:
  • diplomă de absolvire a şcolii generale, fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 19 iunie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi, Str. Brăilei nr. 177, telefon 0236/301.109.

Apply for this Job