Funcții contractuale – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă IlfovFuncții contractuale

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov

29 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. asistent medical principal șef, cu studii superioare la Serviciul de Anatomie Patologică;
 2. asistent medical la Secția Chirurgie Generală II;
 3. asistent medical (2 posturi) la Secția Clinică Medicină Internă;
 4. psiholog practicant la Centrul de Sănătate Mintală;
 5. psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală;
 6. statistician medical principal la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală;
 7. brancardier (2 posturi) la Secția Clinică Neurologie;
 8. infirmieră (2 posturi) la Secția Clinică Neurologie;
 9. preot definitiv la Personal Clerical;
 10. manipulant bunuri la Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare;
 11. electrician (muncitor I, categoria 6) la Serviciul Tehnic;
 12.  instalator sanitare/termice (muncitor II, categoria 3) la Serviciul Tehnic;
 13. lăcătuș mecanic (muncitor I, categoria 6) la Serviciul Tehnic;
 14. îngrijitor la Serviciul de Medicină Legală;
 15. îngrijitoare la Serviciul de Anatomie Patologică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical principal șef, cu Studii Superioare la Serviciul de Anatomie Patologică:
  • studii – diplomă de licență în specialitate;
  • adeverință de grad principal;
  • vechime – 5 ani vechime în specialitate.
 • asistent medical la Secția Chirurgie Generală II:
  • studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • vechime – minimum 6 luni.
 • asistent medical la Secția Clinică Medicină Internă:
  • studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • vechime – minimum 6 luni.
 • psiholog practicant:
  • studii – diplomă de licență în specialitate;
  • asigurare de malpraxis în termen;
  • vechime – 1 an vechime ca psiholog stagiar.
 • psiholog stagiar:
  • studii – diplomă de licență în specialitate;
  • asigurare de malpraxis în termen;
  • nu necesită vechime.
 • statistician medical principal:
  • studii – diplomă de studii medii;
  • examen, de grad principal;
  • vechime – 4 ani în specialitate.
 • brancardier:
  • studii – diplomă de școală generală;
  • nu necesită vechime.
 • infirmieră:
  • studii – diplomă de școală generală;
  • nu necesită vechime.
 • preot definitiv la Personal Clerical:
  • studii – diplomă de licență în specialitate;
  • fără vechime.
 • manipulant bunuri la Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare:
  • studii medii;
  • nu necesită vechime.
 • electrician la Serviciul Tehnic:
  • studii – diplomă de școală generală;
  • certificat de calificare;
  • vechime – 9 ani în meserie.
 • instalator sanitare/termice la Serviciul Tehnic:
  • studii – diplomă de școală generală;
  • certificat de calificare;
  • vechime – 6 ani în meserie.
 • lăcătuș mecanic la Serviciul Tehnic:
  • studii – diplomă de școală generală;
  • certificat de calificare;
  • vechime – 9 ani în meserie.
 • îngrijitor la Serviciul de Medicină Legală:
  • studii – diplomă de școală generală;
  • nu necesită vechime.
 • îngrijitoare la Serviciul dc Anatomie Patologicăi:
  • studii – diplomă de școală generală;
  • nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2020, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 februarie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 25 februarie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov din București, bd. Basarabia nr. 49-51, sector 2, telefon: 021/324.33.12, interior 216.

Apply for this Job