Funcții contractuale (13 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă IlfovFuncții contractuale (13 posturi)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov

6 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cu urmează:

• un post vacant de economist IA la Serviciul R.U.N.O.S;
• un post vacant de economist IA la Serviciul financiar contabilitate şi buget;
• un post vacant de infirmieră la Secţia Urologie;
• un post vacant de brancardier la Secţia Urologie;
• un post vacant de brancardier la Unitatea Primiri Urgenţe;
• un post asistent medical medicină generală la Laborator radiologie şi imagistică medical;
• trei posturi de kinetoterapeuţi la Laborator R.M.F.B.;
• un post de asistent medical BFT la Laborator RMFB;
• un post de asistent medical BFT la Secţia Clinică RMFB;
• un post de infirmieră debutantă la Secţia clinică RMFB – Compartiment recuperare neurologică;
• un post vacant de asistent medical generalist la Secţia Clinică RMFB.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru participarea la concursul de economist IA la RUNOS. Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii: diplomă de licenţă în specialitatea postului;
vechime: 6 ani şi 6 luni în specialitate şi cel puţin doi ani în RUNOS.

Pentru participarea la concursul de economist IA la Serviciul financiar
contabilitate şi buget, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii: diplomă de licenţă în specialitatea postului;
vechime: 6 ani şi 6 luni în specialitate şi cel puţin trei ani în contabilitate bugetară în ultimii cinci ani de activitate.

Pentru participarea la concursul de infirmieră debutantă candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii: diplomă de şcoală generală;
vechime: nu necesită vechime.

Pentru participarea la concursul de brancardier candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii: şcoală generală sau studii medii;
vechime: nu necesită vechime.

Pentru participarea la concursul de asistent medical medicină generală la Laborator radiologie şi imagistică medicală candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997;
vechime: nu necesită vechime.

Pentru participarea la concursul de kinetoterapeuţi la Laborator RMFB candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii: diplomă de licenţă în specialitate;
vechime: 6 luni vechime în specialitate.

Pentru participarea la concursul de asistent medical BFT la Laborator RMFB candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 97/1997;
vechime: 6 luni vechime în specialitate.

Pentru participarea la concursul de asistent medical BFT la Secţia clinică RMFB candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997;
vechime: 6 luni vechime în specialitate.

Pentru participarea la concursul de asistent medical generalist la Secţia clinică RMFB candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997;
vechime: 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2018, ora 08:00: proba scrisă (test grilă);
 • 03 decembrie 2018, ora 08:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov din București, bd. Basarabia nr. 49-51, sector 2, telefon: 021/324.33.12, interior 221.

Apply for this Job