Funcții contractuale – Spitalul Clinic Județean de Urgență AradFuncții contractuale

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

23 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de :

 • Posturi vacante din aparatul funcţional:
 • 1 post inspector specialitate I la Biroul Resurse Umane:
  • diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe juridice;
  • curs inspector resurse umane;
  • 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
 • 1 post economist I A la Biroul Resurse Umane:
  • diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice;
  • 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
 • 1 post economist I A la Serviciul Contabilitate:
  • diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice;
  • 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
 • 1 post economist I A la Compartiment Inventariere:
  • diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice;
  • 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
 • 1 post economist I A la Serviciul de Statistică şi informatică Medicală:
  • diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe economice;
  • 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
 • 1 post statistician medical principal (M) la Serviciul de Statistică şi Informatică Medicală:
  • diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • examen pentru obţinerea gradului principal;
  • curs operare calculator sau certificat de competenţe digitale;
  • 4 ani vechime în funcţia de statistician medical.
 • 1 post registrator medical debutant (M) – Secţia Clinică Cardiologie – Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni:
 • 1 post registrator medical (M) – Secţia Clinică Psihiatrie;
 • 1 post registrator medical (M) – Compartiment Reumatologie;
 • 1 post registrator medical (M) – Farmacie;
 • 1 post registrator medical principal (M)- Secţia Clinică Boli Infecţioase Adulţi;
 • 1 post registrator medical principal (M) – Compartiment Clinic Oftalmologie;
 • 1 post registrator medical principal (M) – Laborator Clinic Radiologie şi Imagistică Medicală – Compartiment Computer:
 • registrator medical debutant (M):
  • diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • curs operare calculator sau certificat de competenţe digitale.
 • registrator medical (M):
  • diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • 6 luni vechime în funcţia de registrator medical;
  • curs operare calculator sau certificat de competenţe digitale.
 • registrator medical principal (M):
  • diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • examen pentru obţinerea gradului principal;
  • 4 ani vechime în funcţia dc registrator medical;
  • curs operare calculator sau certificat de competenţe digitale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 noiembrie 2018, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 noiembrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2018, ora 09.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad, str. Andrenyi Karoly, nr.2-4, telefon 0357/407.200, interior 277.

Apply for this Job