Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“, IaşiFuncții contractuale

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“, Iaşi

20 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“, Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. Secţia clinică pediatrie II:
• 1 post de asistent medical principal generalist, cu studii postliceale
• 1 post de îngrijitoare, cu 6 luni vechime.

2. Secţia clinică pediatrie III:
• 2 posturi de asistent medical principal generalist, cu studii postliceale
• 1 post de infirmieră, cu 6 luni vechime.

3. Secţia exterioară recuperare medico-psiho-socială a copilului:
• 1 post de asistent medical principal generalist, cu studii postliceale.

4. Secţia clinică pediatrie 1:
• 1 post de asistent medical debutant generalist cu studii postliceale.

5. Secţia clinică pediatric IV:
• 1 post de asistent medical debutant generalist, cu studii postliceale;
• 1 post de infirmieră, cu 6 luni vechime.

6. Secţia clinică pediatrie V:
• 1 post de infirmieră, cu 6 luni vechime.

7. Secţia clinică chirurgie pediatrică I:
• 1 post de infirmieră, cu 6 luni vechime.

8. Secţia clinică pediatrie I Compartiment toxicologie:
• 1 post de infirmiera, cu 6 luni vechime.

9. Compartiment de îngrijiri paliative:
• 1 post de îngrijitoare, cu 6 luni vechime.

10. Secţia clinică A.T.I.:
• 2 posturi de îngrijitoare, cu 6 luni vechime.

11. Staţia de hemodializă:
• 1 post de îngrijitoare, cu 6 luni vechime.

12. Secţia clinică gastroenterologie
• 1 post de îngrijitoare, cu 6 luni vechime.

13. Secţia clinică oncologie medicală:
• 1 post de îngrijitoare, cu 6 luni vechime.

14. Secţia clinică neurologie pediatrică:
* 1 post de îngrijitoare cu 6 luni vechime.

15. Compartiment tehnic
• 1 post de muncitor I – electrician;
• 1 post de muncitor I necalificat – centrală telefonică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical principal cu studii postliceale:
  studii – diplomă de şcoală sanitară postlieeală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  adeverinţă dc grad principal;
  vechime minimum 5 ani ca asistent medical.
 • Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant generalist debutant cu studii postliceale:
  studii – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului ur. 797/1997,
 • Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de infirmieră:
  studii: şcoală generală;
  curs de infirmiere organizat de Ordinul asistenţilor medicali sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
  vechime minimum 6 luni ca infirmieră în sector sanitar.
 • Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de îngrijitoare:
  studii şcoală generală;
  vechime minimum 6 luni ca îngrijitoare în sector sanitar.
 • Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor I – electrician:
  studii – şcoală generală sau şcoală profesională;
  certificat de calificare în meserie;
  vechime minimum 9 ani în meserie.
 • Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor I necalificat:
  studii minime – şcoală generală;
  vechime minimum 1 an lucrat la centrala telefonică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 aprilie 2018, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 aprilie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 aprilie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”, Iaşi, strada Vasile Lupu nr. 62, serviciul resurse umane: telefon 0232-264266, int.157.

Apply for this Job