Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din BucureştiFuncții contractuale

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti

16 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • 1 (un) post asistent medical principal MG – studii superioare:
 • 14 (patrusprezece) posturi asistent medical principal MG (PL);
 • 1 (un) post asistent medical principal Balneofizioterapie (PL):
 • 11 (unsprezece) posturi asistent medical MG (PL):
 • 1 (un) post asistent medical balneofizioterapie (PL):
 • 1 (un) post asistent medical debutant MG – studii superioare;
 • 3 (trei) posturi asistent medical debutant MG (PL);
 • 2 (două) posturi asistent medical debutant dietetică și nutriție (PL);
 • 10 (zece) posturi infirmiere;
 • 4 (patru) posturi infirmiere debutante;
 • 1 (un) post registrator medical debutant;
 • 17 (șaptesprezece) posturi îngrijitoare;
 • 1 (un) post spălătorese;
 • 2 (două) posturi muncitor calificat I – instalator;
 • 1 (un) post muncitor calificat I – lăcătuș mecanic;
 • 1 (un) post muncitor calificat I – electrician;
 • 1 (un) post muncitor calificat IU – liftier;
 • 0,5 (1/2) post muncitor calificat IV – zugrav;
 • 0,5 (1/2) post tehnician aparatură medicală;
 • 1 (un) post muncitor necalificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru postul de asistent medical principal MG – cu studii superioare:
  • diplomă de licență în specialitate;
  • aviz de liberă practică;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate;
  • adeverință de grad principal.
 • Pentru postul de asistent medical principal MG – cu studii postliceale:
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate;
  • adeverință de grad principal;
  • aviz de liberă practică.
 • Pentru postul de asistent medical principal balneofizioterapie – cu studii postliceale:
  • diplomă școală sanitară postliceală;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate
  • adeverință de grad principal;
  • aviz de liberă practică.
 • Pentru postul de asistent medical MG – cu studii postliceale:
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • aviz de liberă practică.
 • Pentru postul de asistent medical balneofizioterapie – cu studii postliceale:
  • diplomă școală sanitară postliceală;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • aviz de liberă practică.
 • Pentru postul de asistent medical debutant MG – cu studii superioare:
  • diplomă de licență în specialitate;
  • aviz de liberă practică.
 • Pentru postul de asistent medical debutant MG – studii postliceale:
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • autorizație de liberă practică.
 • Pentru postul de asistent medical debutant nutriție și dietetică – cu studii postliceale:
  • diplomă Școală sanitară postliceală;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • aviz de liberă practică.
 • Pentru postul de infirmieră:
  • certificat absolvire școală generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali sau al furnizorilor autorizați;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • Pentru postul de infirmieră debutantă:
  • certificat absolvire școală generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali sau ai furnizorilor autorizați;
 • Pentru postul de registrator medical debutant:
  • diplomă de studii de specialitate sau diplomă de studii medii.
 • Pentru postul de îngrijitoare:
  • certificat absolvire școală generală.
 • Pentru postul de spălătoreasă:
  • certificat absolvire școală generală.
 • Pentru postul de muncitor calificat I – instalator:
  • certificat de calificare pentru meseria de instalator;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • Pentru postul de muncitor calificat I – lăcătuș mecanic:
  • certificat de calificare pentru meseria de lăcătuș mecanic;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • Pentru postul de muncitor calificat I – electrician:
  • certificat de calificare pentru meseria de electrician;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • Pentru postul de muncitor calificat III – liftier:
  • certificat de calificare pentru meseria de liftier;
  • 3 ani vechime în meserie.
 • Pentru postul de muncitor calificat IV- zugrav:
  • certificat de calificare pentru meseria de zugrav.
 • Pentru postul de tehnician aparatura medicală:
  • diplomă școală postliceală sau echivalentă;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • Pentru postul de muncitor necalificat:
  • certificat absolvire școală generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 martie 2020, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 aprilie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 13 aprilie 2020, ora 09:00: proba practică/ interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din Bucureşti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, telefon 021/460.30.26, interior 231.

Apply for this Job