Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din BucureştiFuncții contractuale

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti

2 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante, după cum urmează:

• 1 post asistent medical principal licențiat Nutriție și Diabet;
• 1 post asistent medical principal licențiat Medicină generală;
• 9 posturi asistenți medicali principal Medicină generală studii PL;
• 10 posturi asistenți medicali Medicină generală PL;
• 4 posturi asistenți medicali debutant Medicină generală PL;
• 2 post asistenți principali farmacie PL;
• 1 post asistent radiologie PL;
• 10 posturi infirmiere;
• 9 posturi îngrijitoare;
• 2 registratori medicali principali;
• 1 post registrator medical;
• 1 post referent I A Salarizare;
• 1 post muncitor calificat I – zugrav;
• 1 post muncitor calificat 1 – instalator.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de asistent medical principal licențiat nutriție și diabet:
diplomă de licență în specialitate;
minimum 5 ani vechime în specialitate;
certificat pentru obținere grad principal;
autorizație de liberă practică.

• pentru postul de asistent medical principal licențiat Medicină generală:
diplomă de licență în. specialitate;
minimum 5 ani vechime în specialitate;
certificat pentru obținere grad principal;
autorizație de liberă practică.

• pentru postul de asistent medical principal Medicină generală studii postliceale:
diplomă de școală sanitară postliceală;
minimum 5 ani vechime în specialitate;
adeverință de grad principal;
autorizație de libera practică.

• pentru postul de asistent medical Medicină generală cu studii PL:
diplomă școală sanitară postliceală;
6 luni vechime în specialitate;
autorizație de liberă practică.

• pentru postul de asistent medical debutant Medicină generală cu PL;
diplomă școală sanitară postliceală;
autorizație de liberă practică.

• pentru postul de asistent medical principal farmacie studii postliceale:
diplomă de școală sanitară postliceală;
minimum 5 ani vechime în specialitate;
adeverință de grad principal;
autorizație de liberă practică;

• pentru postul de asistent radiologie cu studii PL:
diplomă școală sanitară postliceală;
6 luni vechime în specialitate;
autorizație de liberă practică.

• pentru postul de registrator medical principal:
diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii,
4 ani vechime în specialitate.

• pentru postul de registrator medical:
diplomă de studii medii in specialitate sau diplomă de studii medii;
6 luni vechime în activitate.

• pentru postul de referent I A Salarizare:
diplomă de absolvire a învățământului de specialitate/sau diplomă bacalaureat;
6 ani și șase luni vechime în specialitate.

• pentru postul de infirmiere:
școală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților medicali sau de furnizori autorizați;
6 luni vechime în activitate.

• pentru postul de îngrijitoare:
școală generală.

• pentru postul de muncitor calificat I (zugrav):
categoria de calificare 5 sau 6;
9 ani vechime în meserie.

Certificat de calificare care conferă dreptul în meserie:
• pentru postul de muncitor calificat I (instalator):
categorie calificare 5 sau 6;
9 ani vechime în meserie;
certificat de calificare care conferă dreptul în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 mai 2019, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 mai 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 30 mai 2019, ora 09:00: proba practică/ interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din Bucureşti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, telefon 021/460.30.26, interior 231.

Apply for this Job