Funcții contractuale (15 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă Copii Cluj-NapocaFuncții contractuale (15 posturi)

Spitalul Clinic de Urgenţă Copii Cluj-Napoca

3 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporarvacante, astfel:

• 1 post tehnician de radiologie și imagistică licențiat, cu studii superioare (S) cu o vechime în specialitate de minimum 6 luni, în cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală -1.

• 1 post registrator medical, studii medii de specialitate sau studii medii, cu diplomă bacalaureat și cunoștințe în utilizarea calculatorului, cu minimum 6 luni vechime în activitate, în cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală -1.

• 1 post asistent medical, specialitate medicină generală, cu studii postliceale (PL), cu o vechime în specialitate de minimum 6 luni, în cadrul Stației Centrale de Sterilizare -1.

• 3 posturi infirmieră cu studii generale, cu minimum 6 luni vechime în activitate și curs de infirmiere, în cadrul:
– Secției CI. Pediatrie II -1;
– Secției Pediatrie IV -1;
– Secției CI. Psihiatrie Pediatrică -1.

• 6 posturi îngrijitoare curățenie cu studii generale, fără vechime, în cadrul:
– Secției CI. Pediatrie I -1;
– Secției CI. Pediatrie III – 2;
– Secției Nefrologie – 1;
– Secției Pediatrie IV – 1;
– Secției CI. Neonatologie-Prematuri -1.

• 1 post brancardier, cu studii generale, fără vechime, în cadrul Unității de Primirea Urgențelor – 1.

• 1 post muncitor calificat I instalator canal, cu studii generale, cu curs de calificare, cu minimum 9 ani vechime în meserie. în cadrul Serviciului Administrativ (Atelier întreținere și Reparații) – I.

• 1 post muncitor calificat III lăcătuș, cu studii generale, cu curs de calificare, cu minimum 3 ani vechime în meserie, în cadrul:
– Serviciului Administrativ (Atelier întreținere și Reparații) -1.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 martie 2020, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă
  în data de 25.03.2020, ora 09.00, în sala de ședințe a spitalului, pentru posturile de infirmiera și îngrijitoare;
  în data de 25.03.2020, ara 09.00, în sala de cura din cadrul U.P.U. al spitalului, pentru postul de registrator medical;
  în data de 25.03.2020, ora 11.00, în sala de ședințe a spitalului, pentru postul de asistent medical;
  în data de 25.03.2020, ora 11.00, în Amfiteatrul Secției CI. Pediatrie I, pentru postul de tehnician de radiologie;
  în data de 25.032020, ora 11.00, în sala de curs din cadrul U.P.U. al spitalului, pentru postul de brancardier;
  în data de 25.03.2020, ora 09.00, în sala de mese a spitalului, pentru posturile de instalator canal și lăcătuș.
 • Proba practică și/sau proba interviu (după caz)
  în data de 30.03.2020, ora și locul de desfășurare vor fi anunțate ulterior, odată cu afișarea rezultatelor de la proba scrisă.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca din Str. Moţilor nr. 68, telefon: 0264/597.706, interior 110.

Apply for this Job