Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Urgenţă BucureştiFuncții contractuale

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

18 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

• asistent medical de radiologie debutant PL
Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală -1 post.
Condiții specifice de participare:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale, specialitatea radiologie;
fără vechime în specialitatea postului.

• asistent medical generalist debutant PL
Secția elinică Chirurgie plastică – microchirurgie – 1 post;
Sterilizare – 1 post;
Unitatea de îngrijire a arșilor gravi – 2 posturi;
Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea Chirurgie Maxilo- Facială – 1 post.
Condiții specifice de participare:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale;
fără vechime în specialitatea postului.

• asistent medical generalist principal PL
Laboratorul de exploatări funcționale (invazive) – cardiologie intervențională și electrofiziologie – 1 post.
Condiții specifice de participare:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale, cu competențe în radiologie;
certificat/adeverință care atestă promovarea examenului de grad principal;
minimum 5 ani vechime în specialitatea postului.

• infirmier debutant, în cadrul următoarelor secții
Secția clinică Gastroenterologie -1 post;
Unitatea de îngrijire a arșilor gravi -1 post;
Secția clinică Neurologie -1 post.
Condiții specifice de participare:
diplomă de absolvire a școlii generale;
certificat de infirmier;
fără vechime în activitate.

• îngrijitoare, în cadrul următoarelor secții
Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea Obstetrică – Ginecologie – 1 post.
Condiții specifice de participare:
diplomă de absolvire a școlii generale;
fără vechime în activitate.

• brancardier, în cadrul următoarelor secții
Secția clinică Chirurgie generală III – I post.
Condiții specifice de participare:
diplomă de absolvire a școlii generale;
fără vechime în activitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 aprilie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 09 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, calea Floreasca nr. 8, sector 1, telefon 021/599.23.08, interior 178.

Apply for this Job