Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Urgență BucureștiFuncții contractuale

Spitalul Clinic de Urgență București

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgență București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• Asistent medical generalist debutant PL în cadrul următoarelor secţii:
Secţia clinică Chirurgie generală III -1 post;
Secţia clinică Neurochirurgie – 1 post;
Secţia clinică Neurochirurgie – Compartiment A.T.I. – 1 post;
Salade Operaţii ortopedie – traumatologie II – 2 posturi;
Sterilizare – I post.

• Asistent medical generalist PL în cadrul următoarelor secţii:
Secţia clinică A.T.I. – 4 posturi;
Secţia elinică A.T.I. – Compartiment Anestezie -1 post:
Secţia Clinică Chirurgie generală II-2 posturi;
Secţia Clinică Chirurgie generală III – 2 posturi;
Secţia elinică Ortopedie – traumatologie I – 1 post;
Secţia clinică Medicină internă – 1 post;
Secţia Clinică Cardiologie – 1 post;
Secţia Clinică Cardiologie – Compartiment USTACC – 2 posturi;
Salade Operaţii Neurochirurgie – 1 post;
Laborator endoscopie digestivă şi terapeutică -1 post.

• Asistent medical generalist principal PL în cadrul următoarelor secţii:
Secţia clinică Chirurgie generală II-2 posturi;
Secţia clinică Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă -1 post;
Secţia clinică Gastroenterologie -1 post;
Sterilizare – I post.

• Asistent medical generalist licenţiat (S) în cadrul următoarelor secţii:
Secţia Clinică Medicină internă -1 post.

• Asistent medical generalist principal licenţiat (S), în cadrul următoarelor secţii:
Sala de Operaţii Ortopedie – traumatologie II-1 post.

• Asistent medical specialitatea radiologie debutant PL, in cadrul următoarelor secţii:
Laboratorul radiologie – imagistică medicală -1 post.

• Asistent medical specialitatea laborator debutant PL, în cadrul următoarelor secţii:
Serviciul Anatomie Patologică -1 post.

• Asistent medical specialitatea laborator principal PL, în cadrul următoarelor secţii:
Laborator analize medicale -1 post.

• Infirmier debutant în cadrul următoarelor secţii:
Secţia clinică Chirurgie generală I – 1 post;
Secţia clinică Chirurgie generală II – 2 posturi;
Secţia clinică Chirurgie generală III- 2 posturi.

• Infirmier, în cadrul următoarelor secţii:
Secţia clinică A.T.I, II Toxicologie – 1 post;
Secţia clinică Chirurgie generală II -1 post;
Secţia clinică Medicină internă -1 post.

• îngrijitoare, în cadrul următoarelor secţii:
Secţia clinică Chirurgie generală III -1 post;
Secţia clinică Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă -1 post;
Secţia clinică Medicină internă – 3 posturi;
Secţia clinică Neurochirurgie – Compartiment A.T.I. -1 post;
Serviciul Anatomie Patologică -1 post;
Sala de Operaţii Chirurgie plastică – microchirurgie reconstruetivă -1 post;
Sala de Operaţii Chirurgie cardiovasculară -1 post;
Sala de Operaţii Chirurgie generală II -1 post;
Sala de Operaţii Chirurgie generală III -1 post;
Sala de Operaţii ortopedie – traumatologie I -1 post;
Sala de Operaţii ortopedie – traumatologie II – 2 posturi;
Sterilizare -1 post;
Laborator radiologie – imagistică medicală -1 post.

• Brancardier:
Secţia clinică A.T.I. -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iulie 2017, ora 15:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Spitalului Clinic de Urgență București, Calea Floreasca, nr. 8, sectorul 1, telefon 021/599.23.08, interior 285.

 

descarca: 2017_anunt_post_01.pdf 5.93MB PDF

Apply for this Job