Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din BucureștiFuncții contractuale

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București

20 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, în cadrul structurilor organizatorice din spital, după cum urmează:

 • 1 post autopsier debutant:
  • diplomă de bacalaureat;
  • cu sau fără vechime în activitate;
  • curs PC.
 • 1 post expert în fizică medicală:
  • diplomă de licenţă;
  • diplomă de masterat sau doctorat;
  • permis de exercitare nivelul 3 eliberat de CNCAN;
  • curs de radioprotecţie post universitar;
  • 3 ani vechime ca fizician.
 • 3 posturi de registrator medical:
  • diplomă de bacalaureat;
  • curs PC;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • 2 posturi de infirmier:
  • diplomă de şcoală generală;
  • curs de infirmiere;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • 3 posturi de infirmier debutant:
  • diplomă de şcoală generală;
  • disponibilitate de lucru în ture;
  • cu sau fără vechime în activitate.
 • 2 posturi de brancardier:
  • diplomă de şcoală generală;
  • disponibilitate de lucru în ture;
  • cu sau fără vechime m activitate.
 • 1 post şef serviciu – Serviciul administrativ gradul II, inginer:
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de licenţă în specialitatea serviciului;
  • 5 ani vechime în specialitate.
 • 1 post şef serviciu – Serviciul tehnic gradul II, inginer:
  • diplomă de bacalaureat;
  • diplomă de licenţă în specialitatea serviciului;
  • 5 ani vechime în specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 18 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 21 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, Şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, telefon 021/334.30.25, interior 1122, 1123.

Apply for this Job