Funcţii contractuale – Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-NapocaFuncţii contractuale

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca

22 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • asistent medical generalist principal licenţiat, asistent medical şef secţie:
  • nivelul studiilor – diplomă de licenţă în domeniul medical;
  • examen pentru obţinerea gradului principal;
  • cunoştinţe de operare pe calculator;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani vechime ca asistent medical.
   • proba scrisă în data de 17 decembrie 2018, ora 09.00, la sediul instituţiei;
   • proba practică – nu se solicită;
   • proba interviul în data de 21 decembrie 2018, ora 09.00, la sediul instituţiei.
 • registrator medical (M):
  • nivelul studiilor – diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime în activitate.
   • proba scrisă în data de 17 decembrie 2018, ora 09.00, la sediul instituţiei;
   • proba practică în data de 17 decembrie 2018, ora 11.00, la sediul instituţiei;
   • proba interviu în data de 21 decembrie 2018, ora 09.00, la sediul instituţiei.
 • brancardier:
  • nivelul studiilor – absolvent de şcoală generală;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
   • proba scrisă în data de 17 decembrie 2018, ora 09.00, la sediul instituţiei;
   • proba practică – nu se solicită;
   • proba interviul în data de 21 decembrie 2018, ora 09.00, la sediul instituţiei.
 • consilier juridic, gradul I:
  • nivelul studiilor – absolvent al învăţământului superior cu diplomă de licenţă în specialitatea ştiinţe juridice;
  • cunoştinţe de operare pe calculator;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani şi 6 luni vechime in specialitate.
   • proba scrisă în data de 17 decembrie 2018, ora 10.00, la sediul instituţiei;
   • proba practică – nu se solicită;
   • proba interviu în data de 21 decembrie 2018, ora 10.00, la sediul instituţiei.
 • îngrijitoare:
  • nivelul studiilor – absolvent de şcoală generală;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
   • proba scrisă în data de 17 decembrie 2018, ora 09.00, la sediul instituţiei;
   • proba practică – nu se solicită;
   • proba interviul în data de 21 decembrie 2018, ora 09.00, la sediul instituţiei.
 • muncitor necalificat I:
  • nivelul studiilor – absolvent de şcoală generală;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
   • proba scrisă în data de 17 decembrie 2018, ora 10.30, la sediul instituţiei;
   • proba practică – nu se solicită;
   • proba interviului în data de 21 decembrie 2018, ora 10.30, la sediul instituţiei.
 • muncitor calificat IV – liftier:
  • nivelul studiilor – absolvent de şcoală generală şi curs de calificare + autorizare I.S.C.I.R., categoria de calificare I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
   • proba scrisă în data de 17 decembrie 2018, ora 10.30, la sediul instituţiei;
   • proba practică în data de 17 decembrie 2018, ora 11.30, la sediul instituţiei;
   • proba interviu în data de 21 decembrie 2018, ora 10.30, la sediul instituţiei.
 • muncitor calificat II – fochist:
  • nivelul studiilor – absolvent de şeoală generală şi curs de calificare + autorizare I.S.C.I.R., pentru categoria de cazane sub presiune sau absolvent şcoală de profesională şi curs de calificare + autorizare I.S.C.I.R. pentru categoria de cazane sub presiune, sau absolvent a liceului de specialitate şi atestat profesional – autorizare I.S.C.I.R., pentru categoria de cazane sub presiune;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani vechime în meseria de fochist autorizat.
   • proba scrisă în data de 17 decembrie 2018, ora 10.30, la sediul instituţiei;
   • proba practică în data de 17 decembrie 2018, ora 11.30, la sediul instituţiei;
   • proba interviu in data de 21 decembrie 2018, ora 10.30, la sediul instituţiei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 decembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot la sediul Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca, Strada Viilor nr. 46-50, judeţul Cluj, telefon: 0264/207.021, interior 206.

Apply for this Job