Funcţii contractuale – Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, județul DoljFuncţii contractuale

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, județul Dolj

12 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, județul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmeză:

 • asistent medical principal cu P.L.;
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate;
  • examen de grad principal;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi;
  • asigurare de răspundere civilă (Malpraxis) în termen;
  • adeverința de la O.A.M.G.M.A.M.R. Dolj;
 • asistent medical de laborator principal cu P.L.:
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • specialitatea laborator clinic;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate;
  • examen de grad principal;
  • certificat dc membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi;
  • asigurare de răspundere civila (Malpraxis) în termen și în specialitate;
  • adeverința de la O.A.M.G.M.A.M.R. Dolj;
 • două posturi de asistenți medicali cu P.L.:
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi;
  • asigurare de răspundere civilă (Malpraxis) în termen;
  • adeverința de la O.A.M.G.M.A.M.R. Dolj;
 • asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare debutant cu P.L:
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi;
  • asigurare de răspundere civilă (Malpraxis) în termen;
  • adeverința de la O.A.M.G.M.A.M.R. Dolj;
 • trei posturi de asistenți medicali debutanți cu P.L.:
  • diplomă de școală sanitară postliceală;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi;
  • asigurare de răspundere civilă (Malpraxis) în termen;
  • adeverință de la O.A.M.G.M.A.M.R. Dolj;
 • șase posturi de infirmieri debutanți:
  • școala generală;
  • curs de infirmier sau declarație pe propria răspundere ca în cazul admiterii la concurs, se obligă sub sancțiunea desfacerii contractului de muncă, să obțină atestatul de infirmier;
 • muncitor bucătar:
  • studii generale;
  • diplomă curs calificare bucătar;
  • fără vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iulie 2019, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 august 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 august 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Calea Bucureşti nr. 99, județul Dolj, telefon 0251/431.189.

Apply for this Job