Funcții contractuale – Spitalul Clinic Colentina din BucureştiFuncții contractuale

Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție/conducere, vacante, astfel:

 • Serviciul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare:
  • Serviciul Achiziţii şi Aprovizionare:
   • 1 post de Şef Serviciu RUNOS
   • 1 post Şef Birou Resurse Umane
   • 1 post de Şef Serviciu Achiziţii şi Aprovizionare
   • 1 post de Şef Birou Achiziţii
   • 1 post Economist II
  • Compartimentul Audit:
   • 1 Auditor I
   • 1 Auditor II
 • Secţia Neuro-Chirurgie:
  • 2 posturi de Asistent medical Generalist (PL);
  • 1 post infirmieră.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru postul de Şef Serviciu RUNOS şi Şef Birou Resurse Umane
  • diplomă de licenţă
  • 2 ani vechime în specialitate (resurse umane şi salarizare)
  • Curs de specializare în domeniul serviciului
 • Pentru postul de Şef Serviciu Achiziţii şi Aprovizionare şi Şef Birou Achiziţii
  • diplomă de licenţă
  • Curs de specializare în domeniul serviciului
  • 2 ani vechime în specialitatea achiziţii publice
 • Pentru postul de Economist II – Birou Achiziţii
  • diplomă de licenţă
  • 6 luni vechime în specialitate
  • Curs de specializare în domeniul serviciului
 • Pentru postul de Auditor I – Compartiment Audit
  • diplomă de licenţă
  • 4 ani vechime în specialitate
  • Certificat de atestare ca auditor intern
 • Pentru postul de Auditor II – Compartiment Audit
  • diplomă de licenţă
  • 1 an vechime în specialitate
  • Certificat de atestare ca auditor intern
 • Pentru postul de Asistent Medical (PL):
  • diplomă de absolvire a scolii sanitare postliceale sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România, vizat pentru anul în curs;
  • asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs;
  • aviz psihiatric/psihologic pentru a profesa în domeniu.
  • 6 luni vechime în specialitate.
 •  Pentru postul de Infirmieră
  • diplomă sau adeverinţă studii generale;
  • curs de calificare profesională – infirmieră
  • aviz psihiatric/psihologic pentru a profesa în domeniu.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 luni în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs: – 31.07.2017
 • selecţia dosarelor candidaţilor: – 01.08.2017
 • contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor: – 02.08.2017
 • afişare rezultate contestaţii: 03.08.2017
 • proba scrisă: 07.08.2017
 • afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa: – 08.08.2017
 • contestaţii la rezultatele probei scrise: – 09.08.2017
 • afişare rezultate contestaţii: 10.08.2017
 • proba interviu: – 11.08.2017
 • Contestaţii la rezultatele probei interviu: – 14.08.2017
 • afişarea rezultatelor finale: – 16.08.2017

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Colentina din Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 19 – 21, sectorul 2, telefon 021/319.17.80.

descarca: Concurs-pentru-ocuparea-posturilor-vacante.pdf 558KB PDF

descarca: Anunut-ocuparea-2-posturi-de-asistent-medical-si-1-post-infirmiera.pdf 475KB PDF

Apply for this Job