Funcții contractuale – Spitalul Clinic Colentina din BucureștiFuncții contractuale

Spitalul Clinic Colentina din București

17 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Colentina din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, astfel:

Secția Neurochirurgie:

 • asistent medical principal – 1 post;
 • asistent medical debutant – 3 posturi;
 • infirmieră – 3 posturi.

Secția Clinică Cardiologie:

 • asistent medical principal – 2 posturi;
 • infirmieră debutant – 2 posturi;
 • brancardier – 1 post.

Secția Clinică Cardiologie – Compartimentul U.S.T.A.C.C.:

 • brancardier – 1 post.

Secția Urologie:

 • asistent medical debutant – 2 posturi;
 • infirmieră – 2 posturi.

Compartimentul pneumologie:

 • asistent medical generalist – 1 post;
 • infirmieră – 2 posturi.

Secția Clinică Boli Parazitare:

 • asistent medical generalist – 1 post;
 • infirmieră – 1 post.

Secția Hematologie II:

 • asistent medical generalist – 2 posturi;
 • infirmieră – 1 post:
 • brancardier – 1 post.

Secția Clinică Ortopedie Și Traumatologie II:

 • brancardier -1 post.

Secția Clinică Dermatovenerologie II:

 • asistent medical generalist – 1 post.

Compartimentul Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice:

 • infirmieră -1 post.

Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie:

 • asistent medical generalist – 3 posturi;
 • infirmieră – 1 post.

Sterilizare:

 • asistent medical principal – 1 post;
 • asistent medical debutant – 1 post;
 • infirmieră – 1 post

Laborator Radiologie și Imagistică Medicală:

 • asistent medical principal radiologie – imagistică medicală – 1 post;
 • asistent medical debutant radiologie – imagistică medicală – 1 post.

Ambulatoriu Integrat – Cabinetul Psihiatrie:

 • asistent medical principal – 1 post

Compartimentul Medicină Nucleară:

 • asistent medical debutant -1 post

Biroul Registratură Medicală:

 • registrator medical – 6 posturi normă întreagă;
 • registrator medical – 2 posturi 1/2 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Asistent medical principal (PL): diplomă de absolvire a școlii sanitare suplimentul descriptiv, certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul în curs, asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs, certificat de grad principal, minimum 5 ani vechime în specialitate, aviz psihiatric /psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în domeniu.
 • Asistent medical generalist (PL): diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale, suplimentul descriptiv, certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul în curs, asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în domeniu, 6 luni vechime în specialitate.
 • Asistent medical debutant (PL): diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale, suplimentul descriptiv, certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R, vizat pentru anul în curs, adeverință O.A.M.G.M.A.M.R, asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) fără vechime.
 • Infirmieră (G): diplomă sau adeverință studii școală generală, curs de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmieră organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificate, aviz psihiatric /psihologic (certificat medical A5), 6 luni vechime în activitate.
 • Infirmieră debutant (G): diplomă sau adeverință studii școală generală, curs de infirmieră organizat dc O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmieră organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare, aviz psihiatric /psihologic (certificat medical A5) fără vechime în activitate.
 • Brancardier (G) – diplomă sau adeverință studii scoală generală, aviz psihiatric /psihologic (certificat medical A5), fără vechime.
 • Registrator medical(M): diplomă de studii medii, aviz psihiatric /psihologic (certificat medical A5), 6 luni vechime în activitate.
  • Pentru Compartimentul Sterilizare se cere curs de Sterilizare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 martie 2020, ora 12:00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 aprilie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 10 aprilie 2020, ora 10.00, proba practică și interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Colentina, București, Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, telefon 021/319.17.80.

Apply for this Job