Funcții contractuale – Spitalul Clinic Colentina din BucureștiFuncții contractuale

Spitalul Clinic Colentina din București

1 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Colentina din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante după cum urmează:

Sectia A.T.I. I

Asistent medical  – 2 posturi

– Asistent medical debutant – 2 posturi

– Infirmiera  – 2 posturi

– Registrator medical debutant – 1 post

Sectia Neurochirurgie – Compartimentul Postoperator A.T.I. I

Asistent medical – 3 posturi

– Asistent medical debutant – 3 posturi

– Infirmiera  – 3 posturi

Sectia Neurochirurgie

– Asistent medical debutant – 1 post

– Brancardier – 1 post

Sectia Clinica Gastroenterologie

Infirmiera – 3 posturi

Sectia Reumatologie

Infirmiera – 1 post

Sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

Asistent medical BFT masaj – 1 post

– Infirmiera – 1 post

Sectia Urologie

Asistent medical – 1 post

–  Asistent medical debutant – 1 post

Bloc Operator Urologie

Infirmiera – 1 post

Camera de Garda Medicina Interna

– Brancardier – 2 posturi

Compartiment Pneumologie

 – Infirmiera – 1 post

Sectia Chirurgie Generala

Infirmiera – 1 post

Bloc Operator Chirurgie

– Brancardier – 1 post

Sectia Neurologie II – Terapie Acuta

Infirmiera – 1 post

Sectia Neurologie II

 – Asistent medical – 2 posturi

Sectia Hematologie – Terapie Acuta

Asistent medical – 2 posturi

Infirmiera – 1 post

Bloc Operator Ortopedie-Traumatologie

Asistent medical – 2 posturi

Sectia Clinica Ortopedie-Traumatologie II

–  Asistent medical debutant – 1 post

Infirmiera – 1 post

Biroul Registratura Medicala

– Registrator medical – 1 post

Sectia Clinica Ortopedie – Traumatologie I                                                                                                                                              

Brancardier – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 Asistent medical debutant (PL) : – Diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale, certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul in curs, asigurare de raspundere civila profesionala  pentru anul in curs, aviz psihiatric/psihologic  pentru a profesa in domeniu.

Asistent medical generalist (PL) : – Diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale, certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul in curs, asigurare de raspundere civila profesionala  pentru anul in curs, aviz psihiatric/psihologic  pentru a profesa in domeniu, 6 luni vechime in specialitate.

Asistent medical principal (PL) : – Diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale, certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul in curs, asigurare de raspundere civila profesionala  pentru anul in curs, certificat de grad principal, minim 5 ani vechime in specialitate, aviz psihiatric/psihologic  pentru a profesa in domeniu.

Asistent medical BFT masaj : – – Diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale, certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul in curs, asigurare de raspundere civila profesionala  pentru anul in curs, aviz psihiatric/psihologic  pentru a profesa in domeniu, 6 luni vechime in specialitatea de balneofiziokinetoterapie si recuperare.

Infirmiera : – Diploma sau adeverinta studii scoala generala, curs de infirmiera  organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmiera  organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea  Ministerului Sanatatii – Directia generala resurse umane si certificare , 6 luni vechime in activitate.

Brancardier : – Diploma sau adeverinta studii scoala generala, fara vechime.

Registrator medical : – Diploma de studii medii, 6 luni vechime in activitate .

Registrator medical debutant : – Diploma de studii medii, fara vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2018, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 noiembrie 2018: proba scrisă;
 • 29 noiembrie 2018: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Colentina, București, cu sediul în Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, telefon 021/319.17.80.

descarca: anunt-concurs-29-10-2018-definitiv.doc 566KB DOC

Apply for this Job