Funcții contractuale (13 posturi) – Serviciului Public - „Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de iluminat Public şi Deszăpezire”, ReşiţaFuncții contractuale (13 posturi)

Serviciului Public – „Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de iluminat Public şi Deszăpezire”, Reşiţa

17 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciului Public – „Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de iluminat Public şi Deszăpezire”, Reşiţa,organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui număr de 13 funcţii contractuale vacante, după cum urmează:

• şef – formaţie muncitori, grad II – post contractual de execuţie în cadrul Atelierului Spaţii Verzi şi Mobilier Urbanistic – Echipa I Spaţii Verzi (I post);
• inspector de specialitate, grad l/A- post contractual de execuţie în cadrul Atelierului Spaţii Verzi şi Mobilier Urbanistic – Echipa II Spaţii Verzi (1 post);
• muncitor calificat, treapta I – post contractual de execuţie în cadrul Atelierului – Drumuri Transporturi şi Deszăpezire, Echipa II – Producţie Drumuri (1 post);
• şofer, treapta I – post contractual de execuţie în cadrul Atelierului – Drumuri Transporturi şi Deszăpezire, Echipa Transport şi Utilaje (2 posturi);
• muncitor calificat, treapta I – post contractual de execuţie în cadrul Atelierului – Drumuri Transporturi şi Deszăpezire, Echipa Transport şi Utilaje (1 post);
• muncitor calificat, treapta III – post contractual de în cadrul Atelierului – Drumuri Transporturi şi Deszăpezire, Echipa Transport şi Utilaje (1 post);
• muncitor calificat, treapta II – post contractual de execuţie în cadrul Atelierului – Drumuri Transporturi şi Deszăpezire, Echipa întreţinere Utilaje (1 post);
• muncitor necalificat, treapta I – post contractual de execuţie în cadrul Atelierului – Gestionarea Câinilor fără Stăpân (1 post);
• inspector de specialitate, grad I – post contractual de execuţie în cadrul Atelierului Serviciul de Iluminat Public (1 post);
• muncitor calificat, treapta 1 – post contractual de execuţie, în cadrul Atelierului Serviciul de Iluminat Public (1 post);
• casier – post contractual de execuţie în cadrul Atelierului Administraţie Cimitire şi Pompe Funebre (1 post);
• muncitor necalificat, treapta 1 – post contractual de execuţie în cadrul Atelierului Administraţie Cimitire şi Pompe Funebre (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. pentru postul de şef-formaţie muncitori, grad II din cadrul Atelierului Spaţii Verzi şi Mobilier Urbanistic, Echipa I Spaţii Verzi – probă scrisă;
• studii medii în domeniul agricol;
• minimum 3 ani vechime în domeniul studiilor.

2. pentru postul de inspector de specialitate, grad I/A din cadrul Atelierului Spaţii Verzi şi Mobilier Urbanistic, Echipa II Spaţii Verzi – probă scrisă;
• studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul agricol;
• vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 ani şi 6 luni;

3. pentru postul de muncitor calificat, treapta I din cadrul Atelierului – Drumuri Transporturi şi Deszăpezire, Echipa II Producţie Drumuri – probă practică;
• studii medii sau generale/şcoală profesională;
• calificare în meseria de: electrician, electronist;
• minimum 9 ani vechime în meseria de: electrician, electronist.

4. pentru posturile de şofer, treapta I din cadrul Atelierului – Drumuri Transporturi şi Deszăpezire, Echipa Transport şi Utilaje – probă scrisă;
• studii medii/şcoală profesională;
• calificare în meseria de: şofer, mecanic auto;
• permis de conducere categoriile: B: C: C+E:
• atestat transport maria valabil;
•testpsiho valabil;
• fişă de siguranţa circulaţiei valabilă;
• minimum 3 ani vechime în meseria de şofer.

5. pentru postul de muncitor calificat, treapta I din cadrul Atelierului – Drumuri Transporturi şi Deszăpezire, Echipa Transport şi Utilaje – probă practică;
• studii medii sau generale/şcoală profesională;
• calificare în meseria de: mecanic utilaje;
• permis de conducere: cel puţin categoria Tr;
• minimum 9 ani vechime în meseria de mecanic utilaje;

6. pentru postul de muncitor calificat, treapta III din cadrul Atelierului – Drumuri Transporturi şi Deszăpezire, Echipa Transport şi Utilaje – probă practică;
• studii medii sau generale/şcoală profesională;
• calificare în meseria de: mecanic utilaje;
• permis de conducere: cel puţin categoria Tr;
• minimum 3 ani vechime în meseria de mecanic utilaje;

7. pentru postul de muncitor calificat, treapta II din cadrul Atelierului – Drumuri Transporturi şi Deszăpezire, Echipa întreţinere Utilaje – Probă practică;
• studii medii sau generale/şcoală profesională;
• calificare în meseria de: mecanic auto;
• minimum 6 ani vechime în meseria de mecanic auto.

8. pentru postul de muncitor necalificaţ, treapta I din cadrul Atelierului – Gestionarea Câinilor fără Stăpân – probă practică;
• studii generale;

9. pentru postul de inspector de specialitate, grad I din cadrul Atelierului – Serviciul de Iluminat Public – probă scrisă;
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul electric;
• vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani şi 6 luni;

10. pentru postul de muncitor calificat, treapta I din cadrul Atelierului -Serviciul de Iluminat Public – probă practică;
• studii medii sau generale/şcoală profesională;
• calificare în meseria de: electrician;
• minimum 9 ani vechime în meseria de electrician.

11. pentru postul de casier din cadrul Atelierului – Administraţie Cimitire şi Pompe Funebre – probă scrisă;
• studii medii – diplomă de bacalaureat;
• cunoştinţe operare PC: Word, Excel (nivel mediu);

12. pentru posturile de muncitor necalificat, treapta I din cadrul Atelierului – Administraţie Cimitire şi Pompe Funebre – probă practică;
• studii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 iunie 2017, ora 10.00 – probă scrisă/practică;
 • 14 iunie 2017, ora 10.00 – probă interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la Bibliografia şi actele necesare dosarului de înscriere se afişează la sediul Serviciului Public – „Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local. Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, Reşiţa, şi pe site-ui www.primaria-resita.ro, telefon 0255.220.200, interior 111.

Apply for this Job