Funcții contractuale (10 posturi) – Serviciul Public - „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” din ReşiţaFuncții contractuale (10 posturi)

Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” din Reşiţa

22 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” din Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a funcţiilor contractuale vacante, astfel:

-perioadă nedeterminată:
• muncitor calificat, treapta I (zidar) – post contractual de execuţie prevăzut în cadrul Atelierului Reparaţii Clădiri (1 post);
• şef atelier, grad I – la Atelierul Amenajări Urbane, post contractual de conducere (1 post);
• şef atelier, grad I – la Atelierul Drumuri şi Producţie Asfalt/Betoane, post contractual de conducere (1 post);
• muncitor calificat, treapta III (mecanic utilaje) – post contractual de execuţie prevăzut, în cadrul Atelierului Transport, Utilaje şi Deszăpezire (1 post);
• şofer, treapta I – post contractual de execuţie prevăzut, în cadrul Atelierului Transport, Utilaje şi Deszăpezire (2 posturi);
• muncitor necalificat, treapta I (îngrijitor câini în adăposturi) – post contractual de execuţie prevăzut în cadrul Atelierului Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân (1 post);
• muncitor necalificat, treapta I (prinzător câini) – post contractual de execuţie prevăzut, în cadrul Atelierului Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân (1 post);
• muncitor necalificat, treapta I (gropar) – post contractual de execuţie prevăzut, în cadrul Atelierului Administraţie Cimitire şi Pompe Funebre (1 post):
• paznic post contractual de execuţie prevăzut, în cadrul Compartimentului Pază (1 post).

– perioadă determinată:
• inspector de specialitate, grad I – post contractual de execuţie prevăzut, încadrat Atelierului Spaţii Verzi, Seră (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de muncitor calificat, treapta I (zidar) din cadrul Atelierului Reparaţii Clădiri (1 post):
studii medii sau generale;
calificare în meseria de – zidar;
minimum 9 ani vechime în meseria de – zidar.

• pontai postul de şef atelier, grad I la Atelierul Amenajări Urbane (1 post):
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul agricol – horticultură;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

• pentru postul de şef atelier, grad I la Atelierul Drumuri şi Producţie Asfalt/Betoane (1 post):
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul: ştiinţe inginereşti (ingineria materialelor);
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

• pentru postul de şofer, treapta I din cadrul Atelierului Transport, Utilaje şi Deszăpezire (2 posturi):
studii medii sau generale;
calificare în meseria de – şofer;
permis de conducere categoriile – B, C, C+E;
test psiho valabil;
fişa de siguranţa circulaţiei valabilă;
minimum 3 ani vechime în meseria de – şofer.

• pentru postul de „muncitor calificat tr. III (mecanic utilaje)“ din cadrul Atelierului Drumuri, Transporturi şi Deszăpezire, Echipa II – Transport şi Utilaje (1 post):
studii medii sau generale;
calificare în meseria de – mecanic utilaje;
minimum 3 ani vechime în meseria de – mecanic utilaje.

• pentru postul de muncitor necalificat, treapta I (îngrijitor câini în adăposturi) din cadrul Atelierului Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân (1 post):
studii generale.

• pentru postul de muncitor necalificat, treapta I (prinzător câini) din cadrul Atelierului Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân (1 post):
studii generale.

• pentru postul de muncitor necalificat treapta I (gropar) din cadrul Atelierului Administraţie Cimitire şi Pompe Funebre (1 post):
studii generale.

• pentru postul de „paznic“ din cadrul Compartimentului Pază (1 post):
studii medii/generale;
atestat pază.

• pentru postul de inspector de specialitate, grad I din cadrul Atelierului Spaţii Verzi, Seră (1 post):
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în următoarele domenii: ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018, ora 16:00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 noiembrie 2018, ora 10.00 proba practică;
 • 13 noiembrie 2018, ora 13.00 proba scrisă;
 • 19 noiembrie 2018, ora 10.00 interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la Bibliografia şi actele necesare dosarului de înscriere se afişează la sediul Serviciului Public – „Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” din Reşiţa, Bd. Muncii nr. 25, telefon 0255/220.200, interior 111.

Apply for this Job