Funcții contractuale – Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, județil ClujFuncții contractuale

Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, județil Cluj

15 octombrie 2020

Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, județil Cluj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel:

 • expert I – canto muzică ușoară – 1 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă dc o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural, minimum 6 ani.
 • expert I – canto muzică populară – 1 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural, minimum 6 ani.
 • expert I – vioară – 1 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural, minimum 6 ani.
 • expert I – Pictură – 2 posturi contractuale perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural, minimum 6 ani.
 • expert I – Grafică – I post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural, minimum 6 ani.
 • expert I – actorie – 1 post contractual perioada determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform căințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare dc specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 6 ani.
 • expert I – design vestimentar – 1 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, emisă de o universitate acreditată conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 6 ani.
 • expert I – artă fotografică – 0,50 post contractual, perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă, de licență emisă dc o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 6 ani.
 • expert I – Ceramică – 0,50 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii Superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 6 ani.
 • expert II – canto muzică populară – I post contractual, perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala dc Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 1 an.
 • expert II – chitară clasică – 05 post contractual, perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 1 an.
 • expert II – pian -1 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 1 an.
 • expert II – canto muzica clasică – 0.5 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cn diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 1 an.
 • expert II – instrumente de suflat – 1 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 1 an.
 • expert II – improvizație jazz – 0,50 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională in domeniul cultural minimum 1 an.
 • instructor – chitară electrică – 0.5 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 1 an.
 • instructor – dans clasic, dans modern, dans contemporan – 0,5 post contractual, perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte sau studii superioare de specialitate;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 1 an.
 • instructor – joc popular – 1 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – medii cu diplomă de bacalaureat, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă dc Școala de Arte;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 1 an;
  • nivelul studiilor – medii conform cerințelor postului;
  • vechime muncă – minimum 6 ani.
 • instructor – percuție – 0,5 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – medii cu diplomă de bacalaureat, conform cerințelor postului;
  • certificat de formare în cultură și diplomă de Școala de Arte;
  • experiență profesională în domeniul cultural minimum 1 an;
  • nivelul studiilor – medii conform cerințelor postului;
  • vechime muncă – minimum 1 an.
 • economist – 0,5 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare conform cerințelor postului;
  • vechime muncă – minimum 5 ani.
 • jurist – 0.5 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, conform cerințelor postului;
  • vechime muncă – minimum 5 ani.
 • referent-secretar – 1 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – superioare, conform cerințelor postului;
  • vechime muncă – minimum 5 ani.
 • muncitor calificat – 1 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – medii conform cerințelor postului;
  • vechime muncă – minimum 5 ani.
 • șofer – microbus – 1 post contractual perioadă determinată:
  • nivelul studiilor – medii conform cerințelor postului;
  • carnet de șofer categoria D și B;
  • atestat pentru transport persoane;
  • card tahograf;
  • vechime muncă – minimum 5 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2020, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 noiembrie 2020, ora 17.00: proba dosare;
 • 09 noiembrie 2020, ora 12:00: proba scrisă;
 • 12 noiembrie 2020, ora 12:00: proba practică;
 • 16 noiembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr nr. 51, judeţul Cluj, telefon – 0264/592.576.

descarca: SCOALA-POPULARA-DE-ARTE-TUDOR-JARDA-CLUJ-NAPOCA.docx 23KB DOCX

Apply for this Job