Funcții contractuale – S.C. Spitalul Orășenesc - S.R.L., Videle, Judeţul TeleormanFuncții contractuale

S.C. Spitalul Orășenesc – S.R.L., Videle, Judeţul Teleorman

26 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

S.C. Spitalul Orășenesc – S.R.L., Videle, Judeţul Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de

 • Compartiment Resurse Umane, Salarizare
  • Inspector de specialitate gradul I -1 post:
 • Secția R.M. F.B.
  • Asistent medical specialitatea R.M.F.B. -1 post:
 • Secția Obstetrică Ginecologie
  • Asistent medical specialitatea medicină generală -1 post
 • Secția Chirurgie Generală
  • Asistent medical debutant specialitatea medicină generală -1 post:
 • Secția Chirurgie Generală
  • îngrijitoare – 1 post:
 • Secția Medicină Internă
  • îngrijitoare -1 post:
 • Laborator Anatomie Patologică
  • Autopsier debutant – 1 post:
 • Compartiment Tehnic – Administrativ
  • Muncitor calificat I – electrician – 2 posturi:
  • Muncitor calificat IV – operator tratare apă -1 post
  • Muncitor calificat IV – liftier -1 post:-certificat de calificare pentru meseria de liftier
 • Spălătorie
  • Spălătoreasă -1 post:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Compartiment Resurse Umane, Salarizare
  • Inspector de specialitate gradul I -1 post:
   • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic
   • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani și 6 luni
 • Secția R.M. F.B.
  • Asistent medical specialitatea R.M.F.B. -1 post:
   • studii postliceale absolvite cu diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
   • vechime ca asistent medicei de minimum 6 luni
 • Secția Obstetrică Ginecologie
  • Asistent medical specialitatea medicină generală -1 post
   • studii postliceale absolvite cu diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
   • vechime ca asistent medical de minimum 6 luni
 • Secția Chirurgie Generală
  • Asistent medical debutant specialitatea medicină generală -1 post:
   • studii postliceale absolvite cu diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
   • nu necesită vechime ca asistent medical
 • Secția Chirurgie Generală
  • îngrijitoare – 1 post:
   • diplomă de absolvire a școlii generale
   • nu necesită vechime în activitate
 • Secția Medicină Internă
  • îngrijitoare -1 post:
   • diplomă de absolvire a școlii generale
   • nu necesită vechime în activitate
 • Laborator Anatomie Patologică
  • Autopsier debutant – 1 post:
   • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
   • nu necesită vechime îh sectorul sanitar la prosectură
 • Compartiment Tehnic – Administrativ
  • Muncitor calificat I – electrician – 2 posturi:
   • diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare
   • minimum 9 ani vechime în meserie
  • Muncitor calificat IV – operator tratare apă -1 post
   • diplomă de absolvire școală profesională sau certificat de calificare
   • nu necesită vechime în meserie
  • Muncitor calificat IV – liftier -1 post:-certificat de calificare pentru meseria de liftier
   • autorizație ISCIR cu viza în termen de valabilitate
   • diplomă de absolvire a școlii generale
   • nu necesită vechime în meserie
 • Spălătorie
  • Spălătoreasă – 1 post:
   • diplomă de absolvire a școlii generale
   • nu necesită vechime în activitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 decembrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 27 decembrie 2021, ora 09:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul S.C. Spitalul Orășenesc – S.R.L., Videle, șos. Pitești nr. 54, Judeţul Teleorman, Telefon 0247453299, interior 106.

Apply for this Job