Funcții contractuale – Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului ArgeşFuncții contractuale

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Argeş

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

 • referent de specialitate în administrația publică, cod COR 242264:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul administrativ;
  • abilități de comunicare, de lucru în echipă și interacțiune cu publicul;
  • cunoștințe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, e-mail).
 • instalator rețele termice și sanitare, cod COR 712612:
  • studii de specialitate;
  • vechime în meseria de instalator – minimum 5 ani.
 • bucătar, cod COR 512001:
  • studii medii;
  • calificare în meseria de bucătar;
  • disponibilitate la program prelungit.
 • ospătar, cod COR 513102:
  • studii medii;
  • calificare în meseria de ospătar,
  • disponibilitate la program prelungit.
 • supraveghetor muzeu, cod COR 962910:
  • studii medii.
 • îngrijitor clădiri, cod COR 515301 (2 posturi):
  • studii medii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 martie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • referent de specialitate în administrația publică și instalator rețele termice și sanitare:
  • 18 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă/practică;
  • 22 martie 2019, ora 10.00: proba interviu.
 • bucătar, ospătar, supraveghetor muzeu și îngrijitor clădiri:
  • 18 martie 2019, ora 12.00: proba practică;
  • 22 martie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Judeţean Argeş, Pitești, etajul II, camera 84, telefon 0741/188.297.

Apply for this Job