Funcții contractuale – Primăria Sectorului 3, BucureştiFuncții contractuale

Primăria Sectorului 3, Bucureşti

18 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Sectorului 3, Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, conform atașament:

descarca: Anunt_concurs_recrutare_functii_contractuale_15.12.2020-1.pdf 8MB PDF

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2020, ora 16.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 15 decembrie 2020, ora 09:00: proba practică (pentru funcțiile de muncitor calificat și muncilor necalificat);
 • 15 decembrie 2020, ora 12:00: proba scrisă (pentru funcțiile de șef serviciu, șef birou, inspector de specialitate, referent);
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Sectorului 3, cu sediul în Calea Dudeşti nr. 191, telefon 021/318.03.23, interior 241.

Rectificare: (Conform M.O. nr. 777/23.11.2020, partea a III-a)

În loc de:

 • „ Biroul Monitorizare, Întreținere și Reparații
 • inspector de specialitate, gradul IA – 1 post
  • Condiții specifice de participare:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializarea instalații pentru construcții;
   • inginer autorizat ca Diriginte de șantier – instalații electrice;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani și 6 luni.
 • inspector de specialitate, gradul IA – 1 post
  • Condiții specifice de participare:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializarea construcții hidrotehnice;
   • inginer autorizat ca Diriginte de șantier – instalații electrice;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 ani și 6 luni.
 • inspector de specialitate, gradul IA – 1 post
  • Condiții specifice de participare:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul științelor inginerești, specializarea geodezie;
   • inginer autorizat ca Diriginte de șantier – instalații electrice;
   • vechime ăn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 ani și 6 luni.
 • inspector de specialitate, gradul IA – 1 post
  • Condiții specifice de participare:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul științelor inginerești, specializarea construcții;
   • inginer autorizat ca Diriginte de șantier instalații electrice:
   • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani și 6 luni. ”

Se va citi:

 • „Biroul Monitorizare, Întreținere și Reparații
 • Inspector de specialitate, gradul IA – 1 post
  • Condiții specifice de participare:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializarea instalații pentru construcții.
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 ani și 6 luni;
 • Inspector de specialitate, gradul IA – 1 post
  • Condiții specifice de participare:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializarea construcții hidrotehnice.
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 ani și 6 luni.
 • Inspector de specialitate, gradul IA – 1 post
  • Condiții specifice de participare:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializarea geodezie.
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 ani și 6 luni;
 • Inspector de specialitate, gradul IA – 1 post
  • Condiții specifice de participare:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul științelor inginerești, specializarea construcții.
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 ani și 6 luni;”

descarca: Anunt_concurs_recrutare_functii_contractuale_15.12.2020-1.pdf 8MB PDF

Apply for this Job