Funcții contractuale (16 posturi) – Primăria Oraşului Ştefăneşti, judeţul BotoşaniFuncții contractuale (16 posturi)

Primăria Oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani

20 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

• Denumirea postului-coordonator recrutare și menținere grup țintă post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-absolvent studii superioare, cu diplomă de licență;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani cu competențe în activități de recrutare/selecție/mobilizare personal, minim 1 an în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.

• Denumirea postului coordonator activitate înființare servicii sociale post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: absolvent studii superioare cu diplomă de licență;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani, cu competențe în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenței sociale;minim 2 ani în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.

• Denumirea postului asistent înființare servicii sociale post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: absolvent minim studii medii ;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minim 2 ani, cu competențe în organizarea activităților desfășurate în domeniul serviciilor sociale;Experiență de minim 1 an în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.

• Denumirea postului-pshiolog, post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii superioare, cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani, cu competențe în activități de evaluare psihologică a persoanelor în vârstă.

• Denumirea postului-asistent social, post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii superioare, cu diplomă de licență în următoarele domenii: asistență socială, sociologie;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 2 ani, cu competențe în activități de asistență socială.

• Denumirea postului-asistent medical post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent medii/postliceale în domeniul medical;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani, cu competențe în activități de asistență medicală.

• Denumirea postului- kinetoterapeut,post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii superioare cu diplomă de licență în domeniul kinetoterapiei;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-: minim 3 ani, cu competențe în derularea procedurilor kinetoterapeutice.

• Denumirea postului- asistent medical 2,post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent medii/postliceale în domeniul medical;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani, cu competențe în activități de asistență medicală.

• Denumirea postului- medic familie/geriatru,post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii superioare cu diplomă de licență în domeniul medical;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani, cu competențe în specializarea geriatrie și gerontologie.

• Denumirea postului- personal curățenie,post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii generale;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 2 ani.

• Denumirea postului- șofer,post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii medii, posesor permis de conducere categoria B, C, D;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani vechime în meseria calificată, posesor de atestat șofer profesionist transport persoane, fără cazier și antecedente rutiere grave.

• Denumirea postului- organizator logistic,post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii superioare, cu diplomă de licență;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani, cu competențe în activități de organizare cursuri de formare profesională.;minim 2 ani în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile în domeniul formării profesionale.

• Denumirea postului- lector educație non-formală,post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii superioare, cu diplomă de licență și certificat de absolvire a cursului de formator (sau echivalent);
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani, cu competențe în domeniul tematic al programului de formare.

• Denumirea postului- expert dezvoltare comunitară,post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea asistență socială;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani cu competențe în domeniul asistenței sociale și dezvoltării comunitare.

• Denumirea postului- expert informare și conștientizare îmbătrânire activă,post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii superioare, cu diplomă de licență în următoarele domenii: sociologie, psihologie, comunicare și relații publice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani, cu competențe în organizarea campaniilor de informare, evenimente sociale, consiliere educațională/ vocațională.

• Denumirea postului- expert măsuri suport îngrijitori informali- ,post vacant contractual, pe perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor- absolvent studii superioare, cu diplomă de licență;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani, competențe în activități de organizare; de minim 3 ani în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 martie 2020, ora 10.00: proba interviu (probă unică).

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ştefăneşti, str. Ştefan Luchian nr. 4, judeţul Botoşani, telefon 0231/564.101.

descarca: ORASUL-STEFANESTI-JUDETUL-BOTOSANI.doc 60KB DOC

Apply for this Job