Funcții contractuale – Primăria Orașului Cugir, Județul AlbaFuncții contractuale

Primăria Orașului Cugir, Județul Alba

29 septembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Pentru Creșa „Kunterbunt”:
  • administrator/coordonator -1 post
  • asistent medical -1 post.
 • Pentru Creșa „Prichindel”:
  • administrator/coordonator -1 post
  • educator – puericultor – 3 posturi
  • asistent medical – 2 posturi
  • bucătar -1 post
  • ajutor bucătar -1 post
  • îngrijitor – 5 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Administrator/coordonator:
  • Studii admise: studii superioare în domeniile economic, juridic, administrativ, științele educației, psihologie, sociologie
  • cunoștințe operare calculator
  • abilități de comunicare, relaționare, coordonare a echipelor
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.
 • Educator – puericultor:
  • Studii admise: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare dovedite cu diplomă sau adeverință de absolvire
  • studii universitare de scurtă sau lungă durată de psihologie și științele ale educației (specializări/programe de studiu eligibile – pedagogia învățământului primar și preșcolar/pedagogie/psihopedagogie specială/psihologie) sau studii superioare cu modul pedagogic absolvit sau în curs de absolvire
  • de preferință diplomă/adeverință absolvire/sau în curs de absolvire/curs modul pedagogic sau specializare în ocupația de educator puericultor.
 • Asiistent medical:
 • Studii admise:
  • a) Asistent medical, cu studii postliceale:
   • diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul învățământului și Științei/Ministerul Educației Naționale
   • certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
   • atestat eliberat de Ministerul învățământului și Ministerul Sănătății
   • certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice
   • certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
  • b) Asistent medical, cu studii medii:
   • diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul învățământului și Științei
   • de preferință minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor; notă: îndeplinește condiția de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de ari. 22 alin. (4) din O.U.G. nr. 144/2008, cu modificările și completările ulterioare
   • certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
 • îngrijitor:
  • Studii admise: generale/școală profesională/medii
  • disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani
  • minimum 3 ani vechime în muncă (4 posturi)
  • de preferință 1 an vechime (1 post).
 • Bucătar, ajutor bucătar:
  • Studii admise: generale/școală profesională/medii
  • cursuri de specialitate (bucătar), cunoștințe în alimentația copilului mic, de preferință experiență în meseria de bucătar, vechime în muncă cel puțin 3 ani.
  • nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism Rectificare conform MO partea a III-a, nr. 1042/20.10.2021.
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 3 ani vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

descarca: PORTAL.-GOV.RO-posturi-Copy.doc 1.01MB DOC

Apply for this Job