Funcții contractuale (11 posturi) – Primăria Municipiului SloboziaFuncții contractuale (11 posturi)

Primăria Municipiului Slobozia

15 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Slobozia, Județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, din cadrul Serviciului Public de Transport Local Slobozia, după cum urmează:

1. Inspector de specialitate IA (Contabil):
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 7 ani

2. Consilier 1:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
vechime minimă în specialitatea studiilor – 4 ani.

3. Inspector de specialitate IA (dispecer-manager transport):
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:
certificat de competență profesională pentru transportul rutier național și internațional de persoane;
vechime în specialitatea studiilor – 7 ani.

4. Referent IA (dispecer):
studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime minimă – 7 ani.

5. Referent debutant (dispecer):
studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime minimă – nu necesită.

6. Referent II (controlor):
studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime minima – 6 luni.

7. Referent I (controlor):
studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime minimă – 4 ani.

8. Șef Compartiment (șef coloană):
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești:
vechime minimă în specialitatea studiilor – 3 ani;
vechime minimă în activitatea de transporturi auto – 2 ani;
permis de conducere categoria B.

9. Muncitor calificat I (mecanic auto):
– studii medii, liceale sau studii generale absolvite cu diplomă sau certificat de calificare, care să ateste specializarea de mecanic auto;
– vechime minimă în activitatea de întreținere și reparații auto – 4 ani.

10. Șofer I – 10 posturi:
studii medii, liceale sau studii generale;
vechime minimă în transportul de persoane – 2 ani;
Permis de conducere categoria D;
Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto pentru transport persoane.

11. Muncitor necalificat:
studii medii, generale;
vechime minimă – nu necesită.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 mai 2019, ora 16:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 15 mai 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Slobozia din str. Episcopiei nr. 1, Județul Ialomița, telefon: 0243/231.450, interior 176.

Apply for this Job