Funcții contractuale – Primăria Comunei Dragoş Vodă, Judeţul CălăraşiFuncții contractuale

Primăria Comunei Dragoş Vodă, Judeţul Călăraşi

24 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Dragoş Vodă, Judeţul Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, la Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Comuna Dragoș Vodă, de :

 • Compartimentul Secretariat, Juridic și Resurse Umane:
  • consilier debutant – 1 post.
 • Compartimentul Contabilitate și Achiziții:
  • consiliercontabil II – 1 post;
  • referent II (casier) – 1 post.
 • Compartimentul Administrativ, S.S.M. P.S.I. și Situații de Urgență:
  • muncitor I – 1 post;
  • muncitor II – 1 post,
  • guard – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de consilier debutant (S) – Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Comuna Dragoș Vodă – Compartimentul Secretariat, Juridic și Resurse Umane:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • cunoștințe operare PC dovedite cu diplomă sau certificate de absolvire;
  • vechime în muncă – nu necesită vechime;
  • vechime în specialitatea studiilor – nu necesită vechime.
 • pentru postul de consilier contabil II (S) – Serviciul de Alimentare Cu Apă și de Canalizare Comuna Dragoș Vodă – Compartimentul Contabilitate și Achiziții:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • cunoștințe operare PC dovedite cu diplomă sau certificate de absolvire;
  • vechime în muncă – 5 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
 • pentru postul de referent II – casier – Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Comuna Dragoș Vodă – Compartimentul Contabilitate și Achiziții:
  • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • cunoștințe operare calculator;
  • vechime în muncă – 1 an;
  • vechime în specialitatea studiilor – 1 an.
 • pentru postul de muncitor I – Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Comuna Dragoș Vodă – Compartimentul Administrativ, S.S.M., P.S.I. și Situații de Urgență:
  • studii medii sau studii generale absolvite cu diplomă;
  • calificare – mecanic auto;
  • vechime în muncă – 5 ani.
 • pentru postul de muncitor II – Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Comuna Dragoș Vodă – Compartimentul Administrativ, S.S.M., P.S.I. și Situații de Urgență:
  • studii medii sau studii generale absolvite cu diplomă;
  • calificare – instalator sanitar;
  • vechime în muncă – 5 ani.
 • pentru postul de guard – Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Comuna Dragoș Vodă – Compartimentul Administrativ, S.S.M., P.S.I. și Situații de Urgență:
  • studii medii sau studii generale absolvite cu diplomă;
  • vechime în muncă – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 martie 2020, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Dragoş Vodă, Str. Principală nr. 51, Judeţul Călăraşi, telefon 0242/345.733, 0242/345.711, interior 103.

Apply for this Job