Funcții contractuale – Primăria Comunei Cumpăna, județul ConstanțaFuncții contractuale

Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța

20 august 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, din cadrul Compartimentului Creșă, de :

 • Posturi de conducere:
  • director/coordonator creșă – 1 post.
 • Posturi de execuție:
  • asistent medical generalist – 2 posturi;
  • psiholog-logoped – 1 post;
  • educator puericultor – 5 posturi;
  • inspector de specialitate/contabil – 1 post;
  • referent administrator/registrator/secretariat – 1 post;
  • infirmieră/îngrijitor copii – 5 posturi;
  • muncitor calificat – bucătar – 1 post;
  • îngrijitor clădiri – 1 post;
  • muncitor necalificat – femeie serviciu – 2 posturi;
  • spălătoreasă – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • director/coordonator creșă:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență a învățământului universitar de lungă durată într-unul din domeniile: științe economice, științe juridice, științe administrative, medicină, sociologie, psihologie sau științe ale educației;
  • cunoștințe de operare calculator MS Office – nivel mediu.
  • vechime – minimum 2 ani.
 • asistent medical generalist:
  • studii postliceale/superioare de scurtă durată absolvite cu certificat de competențe profesionale (specializarea asistent medical generalist);
  • certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R.);
  • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
  • poliță asigurat malpraxis;
  • vechime – minimum 2 ani.
 • psiholog/logoped:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei, specializarea psihologie sau în domeniul științe ale educației, specializarea psihopedagogie specială;
  • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică sau psihopedagogie specială;
  • vechime – minimum 2 ani.
 • educator/puericultor:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic cu specializarea: educator, educator-învățător, învățător-educator și cursuri de puericultură sau de educație timpurie efectuate pe parcursul studiilor;
  • vechime – minimum 2 ani.
 • inspector de specialitate/contabil:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • cunoștințe în domeniul tehnologiei informatice dovedite cu diplomă/atestat/certificat;
  • vechime – minimum 2 ani.
 • referent administtator/registrator/secretariat:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • certificat de calificare pentru meseria de administrator de patrimoniu (clădiri).
 • infirmieră:
  • studii generale (minimum 8 clase);
  • certificat de calificare pentru meseria de infirmieră;
  • vechime – minimum 6 luni.
 • muncitor calificat/bucătar:
  • studii medii sau generale;
  • certificat de calificare pentru meseria de bucătar;
  • vechime – minimum 6 luni.
 • spălătoreasă:
  • studii medii sau generale;
  • curs de igienă;
  • vechime minimum 6 luni.
 • muncitor necalificat/îngrijitor clădiri:
  • studii generale (minimum 8 clase).
 • muncitor necalificat/femeie de serviciu:
  • studii generale (minimum 8 clase).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 septembrie, ora 14.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 septembrie 2, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 septembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Cumpăna, Şos. Constanţei nr. 132, camera 19, județul Constanța, telefon 0241/739.003.

Apply for this Job