Funcții contractuale (7 posturi) – Primăria Comunei AlunuFuncții contractuale (7 posturi)

Primăria Comunei Alunu

19 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Alunu, Județul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• Şofer, gradul profesional I, în cadrul Compartimentului Deservire şi Gospodărire;
• Mecanic;
• Electrician, gradul profesional I;
• Muncitor calificat – Instalator;
• Muncitor întreţinere drumuri, gradul profesional III;
• Muncitor întreţinere Spaţiu Public de Recreere, gradul profesional III;
• Şef sistem canalizare, în cadrul Compartimentului Proiecte implementate care au prevăzut ca indicator de rezultat înfiinţarea unor posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Şofer, gradul profesional I
Studii: permis conducere, categoria C;
Experienţă în conducerea autovehiculelor rutiere de tipul – Rabă, Magirus, Kamaz, Nacelă (autovehicule rutiere existente în proprietatea Primăriei Alunu şi pentru conducerea cărora este necesară angajarea şoferului), confirmată prin document scris eliberat de către autorităţi sau agenţi economici în cadrul cărora candidatul, pentru ocuparea postului, şi-a desfăşurat activitatea.
Vechime în specificul activiiăţii precizate mai sus: minimum 5 ani.

• Mecanic
Nivelul studiilor: studii medii (şcoală profesională – muncitor calificat electromecanic).
Cursuri absolvite cu certificat de calificare.
Experienţă de lucru pe următoarele utilaje: Autogreder, Excavator, Buldoexcavator, confirmată prin document scris eliberat de către autorităţi sau agenţi economici în cadrul cărora candidatul, pentru ocuparea postului, şi-a desfăşurat activitatea.
Vechime în muncă: minimum 2 ani.

• Electrician, gradul profesional I
Nivelul studiilor: Şcoală profesională liceu profil electric/calificare în meseria de electrician,
Apt de muncă.
Disponibilitate de a interveni la remedierea defecţiunilor apărute inopinat
în domeniul său de activitate.
Vechime în muncă în meseria de electrician: minimum 5 ani.

• Muncitor calificat – Instalator
Nivelul studiilor: studii medii
Cursuri de calificare de instalator tehnico-sanitar, de apă, canal.
Apt de muncă;
Disponibilitate de a interveni la remedierea defecţiunilor apărute inopinat în instalaţii;
Vechime în muncă în meseria de instalator: minimum 2 ani.

• Muncitor întreţinere Spaţiu Public de Recreere, gradul profesional III
Nivelul studiilor: minimum 10 clase
Calificări: în meseria de zugrav şi în domeniul pazei bunurilor.
Vechime totală în muncă: minimum 5 ani, din care minimum un an în sistem de gospodărie comunală.

• Muncitor întreţinere drumuri, gradul profesional III;
Nivelul studiilor: minimum 10 clase.
Curs de calificare pentru deservent pe unul din următoarele utilaje terasiere (buldozer, excavator, autogreder).
Vechime în muncă în specialitatea calificării: minimum 5 ani.

• Şef sistem canalizare
Nivelul studiilor: Studii medii.
Calificări: Şcoala profesională conducători auto minimum categoria B,C;
– electromecanic
– Certificat de competenţă profesională eliberat de Autoritatea Rutieră Română pentru operator transport.
Vechime în muncă: minimum 2 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 decembrie 2018. ora 09.00: proba scrisă;
 • 17 decembrie 2018. ora 10.00, proba practică şi interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Alunu, Județul Vâlcea, telefon 0250/868.002.

Apply for this Job