Funcții contractuale – Muzeul Naţional de Artă al RomânieiFuncții contractuale

Muzeul Naţional de Artă al României

10 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Naţional de Artă al României organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • șef secție (1 post) – Arte Grafice, Documentare:
  • studii superioare de specialitate în istoria artei, artelor plastice și decorative, istorie;
  • cursuri „bazele muzeologiei” și/sau „bazele conservării științifice”;
  • minimum 1 an vechime în specialitate;
  • cunoașterea limbii engleze/franceze la nivel avansat,
 • șef Birou (1 post) – Artă Europeană și Decorativă:
  • studii superioare de specialitate în istoria artei, artelor plastice și decorative, istorie;
  • cursuri „bazele muzeologiei” și/sau „bazele conservării științifice”;
  • minimum 1 an vechime în specialitate;
  • cunoașterea limbii engleze/franceze la nivel avansat.
 • șef laborator (1 post) – Laborator Restaurare Textile:
  • studii superioare de specialitate în istoria artei, artelor plastice și decorative, restaurare, istorie;
  • atestat de restaurator textile, agreat de Ministerul Culturii, obținut după o perioadă de pregătire de 3 ani;
  • atestat expert în domeniul restaurare textile eliberat de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.
  • cunoașterea limbii engleze/franceze la nivel avansat
 • restaurator S, grad IA (1 post) – Compartiment Investigații fizico – chimice:
  • studii superioare de specialitate în chiraie/fizică;
  • atestat de expert investigații fizico-chimice, agreat de Ministerul Culturii;
  • minimum 7 ani vechime în muncă;
  • memoriu de activitate din care să reiasă experiența profesională în domeniu;
  • cunoașterea limbii engleze/franceze la nivel avansat.
  • cunoștințe privind materialele specifice operelor de artă precum și cele folosite în restaurare.
 • restaurator S, grad I (1 post) – Laborator Restaurare Tempera:
  • studii superioare de specialitate în restaurare, artelor plastice și decorative;
  • atestat de restaurator tempcra/icoane/pictură pc lemn, agreat de Ministerul Culturii, obținut după o perioadă de pregătire în specialitate de 3 ani;
  • minimum 4 ani vechime în muncă;
  • memoriu de activitate din care să reiasă experiența profesională în domeniul restaurării picturii tempera;
  • cunoașterea limbii engleze/franceze la nivel avansat;
  • cunoștințe privind materiale și tehnici tradiționale în domeniu.
 • restaurator S, grad II (1 post) – Laborator Restaurare Textile:
  • studii superioare de specialitate în restaurare, artelor plastice și decorative;
  • minimum 6 luni vechime în muncă;
  • cunoașterea limbii engleze/franceze la nivel avansat;
  • cunoștințe minime privind tipurile de piese textile;
  • cunoștințe privind materiale și tehnici în domeniu;
 • restaurator M, treapta I (1 post) – Laborator Restaurare Ceramică-sticlă, metal:
  • studii medii (absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat);
  • atestat restaurator agreat de Ministerul Culturii, expert acreditat;
  • minimum 4 ani vechime în muncă;
  • cunoașterea limbii engleze/franceze la nivel mediu.
 • conservator S. grad II/debutant (1 post) – Birou Artă Românească Modernă:
  • studii superioare de specialitate în domeniul istoriei artei, artelor plastice și decorative;
  • cursuri de perfecționare în domeniul conservării patrimoniului artistic mobil cu atestat de conservator;
  • minimum 6 luni vechime cu studii superioare/minimum 6 luni vechime în conservare (condiții valabile numai pentru postul de conservator S, grad II).
  • cunoașterea limbii engleze/franceze la nivel avansat.
 • conservator M, treapta II/debutant (1 post) – Secția Muzeul Colecțiilor de Artă
  • studii medii (absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat);
  • minimum 6 luni vechime (condiții valabile numai pentru postul de conservator M, treapta II).
  • cunoașterea limbii engleze/franceze la nivel mediu.
 • redactor S, grad I (1 post) – Birou Artă Orientală, Publicații:
  • studii superioare de filologie;
  • minimum 4 ani vechime cu studii superioare;
  • minimum 3 ani experiență în domeniu;
  • cunoștințe de operare pc calculator în programe de editare;
  • cunoașterea a cel puțin două limbi străine de circulație internațională, la nivel avansat, una din aceste limbi fiind obligatoriu engleză.
 • auditor S, grad I (1 post) – Compartiment Audit Public:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale – ramura științe economice;
  • cursuri de specializare și perfecționare în domeniul auditului public intern;
  • vechimea în muncă și în specialitate – minimum 4 ani;
  • aviz de participare la concurs din partea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, conform Legii nr. 672/2002 privind, auditul public intern și H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 • auditor S, grad II (1 post) – Compartiment Audit Public Intern:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale – ramura științe economice;
  • cursuri de specializare și perfecționare în domeniul auditului public intern;
  • vechimea în muncă și în specialitate – minimum 1 an;
  • aviz de participare la concura din partea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 • economist specialist S, grad IA (2 posturi) – Serviciul Economic:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științelor sociale – ramura științe economice;
  • minimum 7 ani vechime în domeniul fmanciar-contabil;
  • minimum 3 ani vechime în domeniul bugetar;
  • cunoștințe de operare PC. în special în ceea ce privește aplicații dedicate pentru contabilitatea instituțiilor publice.
 • consilier juridic S, grad IA (1 post) – Compartiment Achiziții Publice:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental de ierarhizare Științe sociale, ramura de științe Științe juridice, specializarea Drept;
  • certificat expert achiziții publice;
  • minimum 7 ani vechime cu studii superioare.
 • referent de specialitate S, grad III (1 post) – Serviciu Resurse Umane:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • studii/cursuri de specializare relevante postului;
  • minimum 6 luni vechime;
  • cunoștințe temeinice a legislației care reglementează activitatea în domeniul salarizării personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
  • cunoștințe foarte bune de operare PC – Pachetul Microsoft Office și soft-uri specializate în domeniul salarizării (WizSalary – Wizrom).
 • muncitor calificat I (electrician) 1 post – Atelier Întreținere:
  • studii generale sau medii;
  • atestat de calificare;
  • experiență în utilizarea instalațiilor electrice de joasă tensiune (reparații-întreținere) și cunoștințe despre automatizarea instalațiilor de climatizare-ventilație;
  • minimum 7 ani vechime în muncă;
  • lucru la înălțime.
 • muncitor calificat I – tâmplar (1 posț) – Atelier Întreținere:
  • studii generale sau medii;
  • atestat de calificare;
  • minimum 7 ani vechime în muncă.
 • paznic (4 posturi) – Birou Securitate, Pază, Supraveghere:
  • studii generale sau medii;
  • atestat de calificare profesională „agent de securitate”.
 • supraveghetor muzeu (4 posturi) – Birou Securitate, Pază, Supraveghere:
  • studii generale sau medii.
 • pompier (4 posturi) – Birou Situații de Urgență:
  • studii generale sau medii;
  • certificat de servant pompier.
 • manipulant bunuri (2 posturi) – Serviciu Administrativ:
  • studii generale sau medii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 mai 2019, ora 13.00 – termen limită de depunere a dosarelor;
 • 03 iunie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 03 iunie 2019, ora 10.00 – proba practică pentru muncitor calificat (tâmplar) și manipulant bunuri;
 • 07 iunie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional de Artă al României din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, telefon: 021/313.17.44.

Apply for this Job