Funcții contractuale (4 posturi) – Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ BucureștiFuncții contractuale (4 posturi)

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ București

22 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ organizează la sediul din București, șos. Kiseleff nr. 28-30, sectorul 1, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de execuție perioadă nedeterminată, astfel:

• supraveghetor muzeu (1 post) – Compartimentul Supraveghere;
• restaurator, treapta IA – specializarea textile (1 post) – Laboratorul de Conservare – Restaurare Patrimoniu;
• muzeograf, grad II S (1 post) – Secția Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Evidență Științifică, Baze de date;
• muzeograf, grad IA S (1 post) – Secția Educație Muzeală. Expoziții Temporale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• supraveghetor muzeu (1 post) – Compartimentul Supraveghere din cadrul Secției Expoziția Permanentă în Aer liber, Repertoriere Arhitectură Vernaculară/Direcția Științifică și de Patrimoniu;
studii medii gimnaziale sau studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă – minimum 3 ani;
cunoașterea specificului activității în munca de supraveghere a patrimoniului, în expoziția permanentă și în cele temporare;
responsabilitatea gestiunii bunurilor încredințate, conform legislației în vigoare;
program de lucru inegal în funcție de cerințe sau solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu timp liber corespunzător;

• muzeograf, grad IA (1 post – perioadă nedeterminată) – Secția Educație Muzeală, Expoziții Temporare. Valorificare/Direcția Comunicare, Educație Muzeală:
studii superioare de lungă durată în domeniul științelor umaniste, finalizate cu diplomă de licență;
vechimea în muncă – minimum 5 ani;
atestare în muzeologie sau menționare a muzeologiei în diplomă de absolvire a studiilor superioare – constituie un avantaj;
capacitatea de a lucra independent și în echipă;
experiență în domeniul educație muzeală, programe culturale, expoziții temporare – constituie un avantaj;
studii de marketing, sociologie, relații publice – constituie un avantaj;
abilități de comunicare scrisă și verbală – limba română și o limbă străină;
program de lucru inegal în funcție de cerințe sau solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu timp liber corespunzător.

• muzeograf, grad II S (I post – perioadă nedeterminată) – Secția Tezaurizare Patrimoniu Cultural. Evidență Științifică, Baze de date/Direcția Științifică și de Patrimoniu:
studii superioare de lunga durată în domeniul științelor umaniste, finalizate cu diplomă de licență;
vechimea în muncă – minimum 1 an;
atestare în muzeologie sau menționare a muzeologiei în diploma de absolvire a studiilor superioare; baze de date, conservarea patrimoniului – constituie un avantaj;
cunoștințe de operare/programe pe calculator: operare Windows, MSOffice, DocPat și orice alte softuri necesare pentru buna desfășurare a activităților postului;
cunoașterea unei limbi străine (scris și vorbit) la nivel mediu sau avansat; engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă;
abilități, calități și aptitudini necesare: de studiu și cercetare, de comunicare și ghidaj, de analiză și sintetizare a problematicilor de specialitate, de muncă în echipă, cunoașterea legislației privind protejarea patrimoniului mobil și imobil, posibilități de adaptare a discursului în funcție de solicitările grupului țintă;
cunoașterea domeniului muzeologiei și etnologiei, cu particularizare pe patrimoniul etnografic material, precum și a unor noțiuni minime de conservare a acestuia;
deplasări frecvente, delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

• restaurator, treapta I A – specializarea textile (1 post – perioadă nedeterminată) – Laboratorul de conservare – restaurare patrimoniu Direcția Științifică și de Patrimoniu:
studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechimea în specialitate – 5 ani;
aptitudini tehnice, aptitudini artistice, disciplină, capacitate de lucru individual și în echipă;
atestarea ca restaurator textile sau alte certificate/diplome echivalente recunoscute legal, conform standardelor ocupaționale;
disponibilitatea de a desfășura ocazional program prelungit sau de a se deplasa pe teren pentru participarea la diverse activități ale muzeului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 decembrie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 decembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ organizează la sediul din București, șos. Kiseleff nr. 28-30, sectorul 1, telefon 317.91.10 sau 021.317.91.03/int. 137 sau 136.

Apply for this Job