Funcții contractuale (19 posturi) – Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Guşti“ BucureștiFuncții contractuale (19 posturi)

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Guşti“ București

8 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Guşti“ București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1. Pompier Civil tr I (2 posturi) – Compartimentul PSI /Manager
2. Muncitor necalificat (2 posturi) – Secția Administrație Clădiri și Terenuri, Întreținere/Reparații Curente /Direcția Administrativă
3. Muncitor calificat tr. III – (1 post calificare electrician) – Secția Administrație Clădiri și Terenuri, Întreținere/Reparații Curente /Direcția Administrativă
4. Muncitor calificat tr. II – (1 post calificare lăcătuș mecanic) – Secția Administrație Clădiri și Terenuri, Întreținere/Reparații Curente /Direcția Administrativă
5. Supraveghetor muzeu (2 posturi) – Compartimentul Supraveghere din cadrul Secţiei Expoziţia Permanentă în Aer liber, Repertoriere Arhitectură Vernaculară /Direcţia Ştiinţifică şi de Patrimoniu
6. Arhivar (1 post) – Secţia Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Evidenţa Ştiinţifică, Baze de Date / Direcţia Ştiinţifică şi de Patrimoniu
7. Muzeograf Gr. IA S (1 post) – Expoziţia Expoziția Permanentă în Aer Liber, Repertoriere Arhitectură Vernaculară /Direcţia Ştiinţifice şi de Patrimoniu
8. Referent de specialitate Gr. I (1 post) – Biroul Achiziţii Publice/Direcţia Economică
9. Muzeograf Gr. IA (1 post) – Secţia Educaţie Muzeală, Expoziţii Temporare, Valorificare
10. Muzeograf Gr. I S (1 post) – Secţia Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Evidenţă Ştiinţifică, Baze de date/Direcţia Ştiinţifică şi de Patrimoniu
11. Economist Gr. I (1 post) – Compartimentul Financiar-Salarizare/ Direcţia Economică
12. Referent tr. IA ( 1 post) – Compartimentul Telefonie, IT, Parc Auto, Centrale Termice /Direcţia Administrativă
13. Conservator Gr. II ( 1 post) – Laboratorul de Conservare – Restaurare Patrimoniu /Direcţia Ştiinţifica şi de Patrimoniu
14. Restaurator lemn tr. I (1 post) – Laboratorul de Conservare – Restaurare Patrimoniu /Direcţia Ştiinţifica şi de Patrimoniu
15. Restaurator lemn tr. II (1 post) – Laboratorul de Conservare – Restaurare Patrimoniu /Direcţia Ştiinţifica şi de Patrimoniu
16. Referent tr. IA (1 post) – Biroul Resurse Umane, Secretariat – Registratură, Sănătate în Muncă/ Manager

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 aprilie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 mai 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la .Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Guşti“ București şos. Kiseleff nr. 28-30, sectorul 1, telefon 021.317.91.10 sau 021.317.91.03, int. 137 sau 136.

descarca: ANUNT-CONCURSURI-perioada-nedeterminata-aprilie-2019.doc 963KB DOC

Apply for this Job