Funcții contractuale (13 posturi) – Ministerul EconomieiFuncții contractuale (13 posturi)

Ministerul Economiei

30 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Economiei organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

 • Direcția Corp Control Ministru – Serviciul Inspecție
  • consilier gradul IA:
   • studii universitare dc licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.
 • Serviciul Antifraudă Anticorupție
  • consilier gradul IA (2 posturi):
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.
  • consilier gradul II:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • consilier gradul debutant:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • Direcția Juridică și Relații Instituționale – Compartimentul pentru Relația cu Parlamentul, Sindicatele și Patronatul
  • consilier gradul IA:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.
 • Direcția Politici Industriale și Competitivitate – Compartimentul Inovare și Competitivitate
  • consilier gradul debutant:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • Serviciul Transport Energie:
  • consilier gradul IA:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.
 • Direcția Investiții, Achiziții Publice, Servicii Interne și IT – Compartimentul Servicii Interne:
  • consilier gradul IA:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
   • curs de specializare în domeniul sănătate și securitate în muncă – minimum 80 de ore.
  • 2 posturi de muncitor calificat, din care:
   • 1 post de muncitor calificat (electrician):
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat/studii generale;
    • experiență în domeniu – minimum 7 ani;
    • autorizație electrician deținută în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.E nr. 11/2013 și H.G. nr. 1146/2006 – Anexa nr. 1.
   • 1 post de muncitor calificat (instalator):
    • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat/studii generale;
    • experiență în domeniu – minimum 7 ani;
    • opțional – autorizație ISCIR.
 • Compartimentul Arhivă;
  • consilier gradul IA:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: în domeniul științe umaniste și arte – specializarea arhivistică, științe sociale – specializarea drept/administrație publică;
   • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
   • cursuri de perfecționare/specializare în domeniul de activitate gestionat de Compartimentul Arhivă.
  • arhivar – studii medii/generale:
   • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
   • experiență în domeniu – minimum 3 ani;
   • atestat de arhivar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă/proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Economiei, din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, etaj 4, camera 412, telefon 021/20.25.318.

Apply for this Job