Funcții contractuale (5 posturi) – Liceul Special „Sfânta Maria", AradFuncții contractuale (5 posturi)

Liceul Special „Sfânta Maria”, Arad

9 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul Special „Sfânta Maria”, Arad, cu sediul în Arad, str. Ghica-Vodă nr. 4 -10, județul Arad, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale:

• 1 post vacant informatician I- studii superioare;
• 0,5 post vacant asistent medical – studii medii;
• 1 post vacant muncitor calificat I bucătar – studii medii;
• 1 post vacant portar, studii medii;
• 1 post vacant îngrijitor – studii medii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii pentru postul de informatician – studii universitare în domeniul informatic sau al tehnologiei informației și abilități avansate de operare PC în Word, Excel, Access, competențe în administrarea rețelelor de calculatoare, competențe în depanarea și întreținerea hardware și software a calculatoarelor și a echipamentelor periferice, competențe de operare a datelor, de instalare și dezinstalare a sistemelor de operare și a softurilor educaționale; vechime de minimum 3 ani în specialitate;
studii generale, medii pentru postul de îngrijitor, vechime minimă în muncă de 2 ani;
studii medii, școala postliceală sanitară, pentru 1/2 post vacant asistent medical; vechime minimă în muncă 5 ani;
studii medii și atestat pază pentru postul de portar, vechime minimă în muncă de 20 ani;
studii medii – liceu, școala profesională, curs bucătar; vechime minimă în muncă 10 ani pentru postul de muncitor calificat bucătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 iulie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 31 iulie 2019, ora 14.00: proba practică;
 • 01 august 2019, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Special „Sfânta Maria”, Arad, cu sediul în Arad, str. Ghica-Vodă nr. 4 -10, județul Arad, tel. 0257/280947, 0770/424819.

Apply for this Job