Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului AlbaFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

19 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante, după cum urmează:

1. Centrul de Recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos:
•1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 2 posturi de medic specialist specialitatea psihiatrie;
• 5 posturi de medic;

2. Centrul de îngrijire şi asistenţă Baia de Arieş:
• 1 post de medic;

3. Managementul de caz şi Intervenţie pentru situaţii sesizate în regim de urgenţă:
-1 post de şef birou;

4. Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranţa” Alba Iulia:
• 1 post de şef centru.

5. Centrul de Plasament Blaj:
• 1 post de şef centru.

6. Casa de tip familial nr. 8 Sâncrai:
•1 post de şef centru.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) medic/medic specialist/medic primar:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical;
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală:
certificat de membra al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

b) şef birou la Managementul de caz şi intervenţie pentru situaţii sesizate în regim de urgenţă:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei, asistenţei sociale şi sociologie;
vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 2 ani;

c) şef centru:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei, asistenţei sociale şi sociologie cu vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;

d) inspector de specialitate, gradul I, la Serviciul Achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ – Compartimentul Achiziţii şi contractare servicii sociale:
studii superioare în domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor juridice sau ştiinţelor sociale:
minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 august 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 august 2017, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Apply for this Job