Funcții contractuale (22 posturi) – Institutul Regional de Oncologie laşiFuncții contractuale (22 posturi)

Institutul Regional de Oncologie laşi

9 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Regional de Oncologie laşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 1 post asistent medical debutant, generalist cu studii postliceale, în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Oncologică I;
 • 2 posturi asistenţi medicali debutanţi, generalişti, cu studii postliceale în cadrul Secţiei Clinice Oncologie Medicală;
 • 2 posturi asistenţi medicali debutanţi, generalişti, cu studii postliceale, în cadrul Secţiei Clinice Hematologic;
 • 1 post asistent medical debutant, generalist cu studii postliceale, în cadrul Secţiei Clinice Radioterapie pentru diluţia citostaticelor;
 • 2 posturi asistenţi medicali generalişti în cadrul Secţiei Clinice Anestezie Terapie Intensivă, astfel;
  • 1 post asistent medicali generalist, cu studii superioare, cu minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
  • 1 post asistent medicali generalist, cu studii postliceale cu minimum 4 ani vechime ca asistent medical;
 • 1 post asistent medical debutant, generalist, cu studii postliceale, în cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară;
 • 4 posturi asistenţi medicali debutanţi, generalişti în cadrul Ambulatoriului cu Cabinete de Specialitate;
 • 6 posturi infirmieră, cu şcoală generală, cu minimum 6 luni vechime în activitate, astfel:
  • 1 post în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Oncologică II;
  • 1 post în cadrul Secţiei Clinice Oncologie Medicală;
  • 1 post în cadrul Secţiei Clinice Hematologie;
  • 1 post în cadrul Secţiei Clinice Anestezie Terapie Intensivă;
  • 2 posturi în cadrul Compartimentului îngrijiri Paleative;
 • 1 post subinginer cu studii superioare de scurtă durată, specialitatea construcţii, în cadrul Compartimentului de întreţinere Aparatură Medicală, cu minimum 6 ani vechime în specialitate;
 • 1 post referent de specialitate debutant, specialitatea asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, în cadrul Biroului de Managementul Calităţii;
 • 1 post economist cu studii superioare, pentru Biroul Achiziţii Publice şi Contractare, cu experienţă ca economist în domeniul achiziţiilor publice – sănătate de minimum 1 an.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 august 2017, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 septembrie 2017, ora 09.30: proba scrisă;
 • 08 septembrie 2017, ora 09.30: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul  Institutului Regional de Oncologie Iaşi, str. Gen. Henri Mathias Berthelot, nr. 2-4, telefon 0374/278.810, interior 542.

Apply for this Job