Funcții contractuale (58 posturi) – Institutul Regional de Oncologie IaşiFuncții contractuale (58 posturi)

Institutul Regional de Oncologie Iaşi

6 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Regional de Oncologie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 2 posturi asistenţi medicali generalist cu studii postliceale în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Oncologică I, minimum 6 luni vechime ca asistent medical;

• 4 posturi asistenţi medicali generalişti în cadrul Secţiei Clinice Radioterapie, astfel:
– 1 post asistent medical generalist cu studii superioare, minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
– 1 post asistent medical generalist debutant, cu studii superioare, fără vechime;
– 2 posturi asistenţi medicali generalist cu studii postliceale. minimum 6 luni vechime ca asistent medical.

• 4 posturi asistenţi medicali generalişti în cadrul Secţiei Clinice Hematologie, astfel:
-1 post asistent medical generalist cu studii superioare, făra vechime;
-1 post asistent medical generalist cu studii superioare, fără vechime – pentru diluţia citostaticelor;
-2 posturi asistenţi medicali generalişti cu studii superioare, fără vechime -pentru Compartimentul Transplant Medular;

• 8 posturi asistenţi medicali generalişti în cadrul Secţiei Clinice Anestezie Terapie Intensivă, astfel:
– 3 posturi asistenţi medicali generalişti cu studii superioare, minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
– 3 posturi asistenţi medicali generalişti cu studii superioare, minimum 4 ani vechime ca asistent medical;
– 2 posturi asistenţi medicali principali generalişti cu studii postliceale, minimum 5 ani vechime ca asistent medical;

• 1 post asistent medical generalist debutant, cu studii superioare, în cadrul Compartimentului îngrijiri Paleative;

• 1 post asistent medical principal generalist, cu studii postliceale, în cadrul Farmaciei, minimum 5 ani vechime ca asistent medical;

• 2 posturi asistenţi medicali generalişti în cadrul Laboratorului de Radiologie Imagistică Medicală, astfel:
-1 post asistent medical generalist debutant, cu studii superioare, fără vechime;
-1 post asistent medical generalist, cu postliceale, cu 6 luni vechime ca asistent medical;

• 5 posturi asistenţi medicali, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale, astfel:
– 1 post asistent medical generalist, cu studii superioare, minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
– 1 post asistent medical, specialitatea laborator, cu studii superioare, minimum 2 ani vechime ca asistent medical;
– 3 posturi asistenţi medicali generalişti debutanţi, cu studii postliceale, fără vechime;

• 3 posturi asistenţi medieali generalişti debutanţi cu studii postliceale, în cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară, fără vechime;

• 3 posturi asistenţi medicali în cadrul Laboratorului Anatomie Patologică, astfel:
– 2 posturi asistenţi medicali debutanţi, specialitatea laborator, cu studii postliceale, fără vechime:
– 1 post asistent medical generalist debutant, cu studii postliceale, fără vechime;

• 2 posturi asistenţi medicali generalişti, în cadrul Ambulatoriului Integrat cu Cabinete de Specialitate, astfel:
– 1 post asistent medical generalist, cu studii postliceale cu 6 luni vechime ca asistent medical;
– 1 post asistent medical principal generalist, cu studii postliceale, cu minimum 10 ani vechime ca asistent medical;

• 3 posturi asistenţi medicali generalişti, în cadrul Compartimentului Spitalizare de Zi, astfel:
– 1 post asistent medical generalist debutant, cu studii postliceale fără vechime;
– 2 posturi asistenţi medicali generalişti, cu studii postliceale, cu minimum 6 luni vechime ca asistent medical.

• 1 post operator date studii medii, cu minimum 6 luni experienţă profesională, în cadrul Secţiei Clinice Anestezie Terapie Intensivă;

• 2 posturi registratori medicali, astfel:
– 1 post pentru Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală, cu diplomă studii medii, minimum 6 luni vechime în activitate;
– 1 post în cadrul Laboratorului Anatomie Patologică, cu diplomă studii medii, minimum 6 luni vechime în activitate;

• 7 posturi infirmieră, cu şcoală generală, cu minimum 6 luni vechime în activitate, astfel:
– 1 post în cadrul Secţiei Clinice Radioterapie;
– 2 posturi în cadrul Secţiei Clinice Oncologie Medicală;
– 1 post în cadrul Secţiei Clinice Hematologie;
– 3 posturi în cadrul Compartimentului îngrijiri Paleative;

• 2 posturi brancardieri cu şcoală generală, nu necesită vechime, astfel:
-1 post în cadrul Laboratorului de Radioterapie;
-1 post în cadrul Compartimentului Spitalizare de Zi;

• 2 posturi inginer, cu studii superioare, specialitatea electronică şi telecomunicaţii, în cadrul Compartimentului de întreţinere Aparatură Medicală, vechime minimum 6 luni în specialitate;

• 1 post şef birou cu studii superioare, pentru Biroul de Achiziţii Publice, Contractare (cu experienţă ca economist de minimum 10 ani în domeniul achiziţiilor din instituţiile publice – sănătate);

• 1 post economist cu studii superioare, pentru Biroul financiar- contabilitate, cu experienţă ca economist în domeniul contabilitatea instituţiilor publice – sănătate de minimum 6 luni;

• 1 post electrician, cu experienţă minimă de 5 ani în întreţinerea instalaţiilor electrice;

• 1 post zidar, cu şcoala generală, fără experienţă;

• 1 post lenjer, cu şcoală generala, minimum 6 luni vechime în activitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 iunie 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 iunie 2017, ora 9:30: proba practică;
 • 04 iulie 2017, ora 09:30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iaşi, str. Gen. Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, telefon 0374278810, interior 542, de luni până vineri, între orele 8.00 -15.00.

Apply for this Job