Funcţii contractuale – Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, BucureştiFuncţii contractuale

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, Bucureşti

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuţie vacante,după cum urmează:

 1. asistent medical principal generalist în studii postliceale în cadrul Ambulatoriului Integrat – (5 posturi);
 2. asistent medical principal de radiologie cu studii postliceale în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte – (1 post);
 3. asistent medical generalist, cu studii postliceale în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Toracică – (1 post);
 4. asistent medical generalist, cu studii posti iceale în cadrul Secţiei ATI – (1 post);
 5. asistent medical generalist, cu studii postliceale în cadrul Secţiei Radioterapie I – (1 post);
 6. asistent medical generalist, cu studii postliceale în cadrul Secţiei Radioterapie 3 – (1 post);
 7. asistent medical generalist, cu studii postliceale în cadrul Ambulatoriului Integrat – (1 post);
 8. asistent medical generalist debutant, cu studii postliceale in cadrul Secţiei Clinice Radioterapie 2 – (2 posturi);
 9. asistent medical de radiologie debutant cu studii postliceale în cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală – Compartiment CT – (1 post);
 10. infirmieră în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Oncologică 2 – (1 post);
 11. infirmieră în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Toracică – (1 post);
 12. infirmieră în cadrul Secţiei ATI – (4 posturi);
 13. magaziner – (1 post);
 14. muncitor calificat II – telefonist în cadrul Secţiei Centrală Telefonică – (1 post);
 15. spălătoreasă în cadrul Secţiei Lenjerie – Spălătorie Semimecanică – (1 post);
 16. îngrijitoare în cadrul Compartimentului Curăţenie – (1 post);
 17. şef birou grad II în cadrul Biroului Achiziţii Publice, Contractare – (1 post);
 18. referent dc specialitate I, în cadrul Biroului Achiziţii Publice, Contractare – (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical principal generalist în studii postliceale în cadrul Ambulatoriului Integrat – (5 posturi):
  diplomă de şcoală sanitară postliceală;
  examen pentru obţinerea gradului principal;
  5 ani vechime ca asistent medical.
 • asistent medical principal de radiologie cu studii postliceale în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii înalte – (1 post):
  diplomă de şcoală sanitară postliceală;
  examen pentru obţinerea gradului principal;
  5 ani vechime ca asistent medical.
 • asistent medical generalist, cu studii postliceale în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Toracică – (1 post):
  diplomă de şcoală sanitară postliceală;
  6 luni vechime ca asistent medical.
 • asistent medical generalist cu studii posti iceale în cadrul Secţiei ATI – (1 post):
  diplomă de şcoală sanitară postliceală;
  6 luni vechime ca asistent medical.
 • asistent medical generalist cu studii postliceale în cadrul Secţiei Radioterapie I – (1 post):
  diplomă de şcoală sanitară postliceală;
  6 luni vechime ca asistent medical.
 • asistent medical generalist cu studii postliceale în cadrul Secţiei Radioterapie 3 – (1 post):
  diplomă de şcoală sanitară postliceală;
  6 luni vechime ca asistent medical.
 • asistent medical generalist cu studii postliceale în cadrul Ambulatoriului Integrat – (1 post):
  diplomă de şcoală sanitară postliceală;
  6 luni vechime ca asistent medical.
 • asistent medical generalist debutant, cu studii postliceale în cadrul Secţiei Clinice Radioterapie 2 – (2 posturi):
  diplomă de bacalaureat;
  diplomă de şcoală sanitară postliceală.
 • asistent medical de radiologie debutant cu studii postliceale în cadrai Laboratorului Radiologie şi Imagistică Medicală – Compartiment CT- (1 post):
  diplomă de bacalaureat;
  diplomă de şcoală sanitară postliceală.
 • infirmieră în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Oncologică 2 – (1 post):
  şcoală generală;
  curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
  6 luni vechime în activitate.
 • infirmieră în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Toracică – (1 post):
  şcoală generală;
  curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs organizat de fiimizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
  6 luni vechime în activitate.
 • infirmieră în cadrul Secţiei ATI – (4 posturi):
  şcoală generală;
  curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
  6 luni vechime în activitate.
 • magaziner- (1 post):
  diplomă de bacalaureat;
  6 luni vechime în activitate.
 • muncitor calificat II – telefonist in cadrul Secţiei Centrală Telefonică- (1 post):
  diplomă de calificare în specialitatea telefonist;
  6 ani vechime în activitate.
 • spălătoreasă în cadrul Secţiei Lenjerie – Spălătorie Semimecanică – (1 post):
  şcoală generală.
 • îngrijitoare în cadrul Compartimentului Curăţenie- (1 post):
  şcoală generală.
 • şef birou grad II în cadrul Biroului Achiziţii Publice, Contractare – (1 post):
  diplomă de licenţă în specialitatea economie;
  5 ani vechime în specialitatea postului.
 • referent de specialitate I, în cadrul Biroului Achiziţii Publice, Contractare- (1 post):
  diplomă de licenţă în specialitatea drept;
  vechime în specialitate 6 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 august 2017, ora 15.00: data limită de depunere a dosarelor;
 • 16 august 2017, ora 09.00: proba practică;
 • 18 august 2017 , ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti, telefon 021/318.32.62.

Apply for this Job