Funcții contractuale – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din BucureştiFuncții contractuale

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din Bucureşti

4 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • poziția 1-1 (unu) post de îngrijitoare la Componenta Obstetrică Ginecologie Polizu la U.T.S.;
 • poziția 2 -1 (unu) post de kinetoterapeut debutant la CSM;
 • poziția 3 -1 (unu) post de muncitor necalificat la Blocul alimentar la Componenta Obstetrică Ginecologie Polizu;
 • poziția 4 – 1 (unu) post de asistent medical debutant la secția clinică neonatologie la Componenta Obstetrică Ginecologie Polizu;
 • poziția 5 – 1 (unu) post de infirmieră debutantă la Secția Clinică Obstetrică Ginecologie DI;
 • poziția 6 -1 (unu) post de inginer IA, la Compartimentul Tehnic ;
 • poziția 7-1 (unu) post de îngrijitoare la Centrul de Medicină Materno Petală;
 • poziția 8 -1 (unu) post de asistent medical debutant la Secția Clinică Obstetrică Ginecologie DI;
 • poziția 9-2 (două) posturi de asistent medical principal la Centrul de Medicină Materno Fetală;
 • poziția 10 -1 (unu) post de muncitor calificat I – fochist la Componenta Obstetrică Ginecologie Polizu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • poziția 1 și 7 – adeverință sau diploma școală generală, fără vechime ca îngrijitoare spital;
 • poziția 4 și 8 – diplomă de școală sanitară postliceală specialitatea medicină generală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797 1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, diploma de bacalaureat și foaie matricolă liceu,avizul anual al O.A.M.G.M.A.M.R. și asigurarea de malpraxis, fără vechime ca asistent medical;
 • poziția 2 – diplomă de licență în specialitate, fără vechime în specialitate;
 • poziția 3 – adeverință sau diploma școală generală, fără vechime;
 • poziția 5 – școala generală, curs de infirmieră, fără vechime în specialitate;
 • poziția 6 – diplomă de licență specialitate tehnic, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
 • poziția 9 – diplomă de licență în specialitate. 5 ani vechime ca asistent medical, avizul anual al O.A.M.G.M.A.M.R. și asigurarea dc malpraxis;
 • poziția 10 – adeverință școală generală, categoria de calificare 5 sau 6,9 ani vechime în meserie, certificat I.S.C.I.R. avizat anual.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 noiembrie 2019, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 noiembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 28 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din Bucureşti, bd. Lacul Tei nr. 120, sectorul 2, telefon 021/242.27.09.

Apply for this Job