Funcții contractuale – Institutul National de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“Funcții contractuale

Institutul National de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale,  vacante, după cum urmează:

• 1 (un) post asistent medical principal (PL), generalist – Secția Clinica I Boli Infecțioase Adulți;
• 1 (un) post asistent medical (PL), generalist – Secția Clinica I Boli Infecțioase Adulți;
• 1 (un) posturi infirmieră (G) – Secția Clinica 1 Boli Infecțioase Adulți;
• 1 (un) post îngrijitoare (G) – Secția Clinica 1 Boli Infecțioase Adulți;
• 2 (doua) posturi infirmieră (G) – Secția Clinica III Boli Infecțioase Adulți;
• 1 (un) post îngrijitoare (G) – Secția Clinica III Boli Infecțioase Adulți;
• 1 (un) post îngrijitoare (G) – Secția Clinica V Boli Infecțioase Adulți;
• 1 (un) post asistent medical principal (S). generalist – Secția Clinica VI Boli Infecțioase Adulți;
• 1 (un) post infirmiera (G)- Secția Clinica VI Boli Infecțioase Adulți;
• 1 (un) post asistent medical principal (PL), generalist – Secția Clinica VII Terapie Intensivă Adulți;
• 1 (un) post infirmieră (G)- Secția Clinica VII Terapie Intensivă Adulți;
• 2 (două) posturi îngrijitoare (G)- Secția Clinica VII Terapie Intensivă Adulți;
• 1 (un) post infirmieră (G) – Spitalizare de Zi HIV/SIDA și Boli Infecțioase Adulți;
• 1 (un) post îngrijitoare (G) – Secția Clinica VIII Boli Infecțioase – HIV/SIDA Copii;
• 1 (un) post asistent medical principal (PL), pediatrie – Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii;
• 1 (un) post asistent medical principal (PL), generalist – Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii;
• 1 (un) post asistent medical (PL), generalist – Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii;
• 1 (un) post asistent medical principal (PL), pediatrie – Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii;
• 1 (un) post infirmieră (G) – Secția Clinica XII Terapie Intensivă Copii;
• I (un) post muncitor necalificat I (G) – Bloc Alimentar;
• 1 (un) post muncitor calificat II electrician (M) – întreținere clădiri și instalații, apa, lumina și încălzire.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru participarea la concurs pentru postul de asistent medical generalist (PL), candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
6 luni vechime ca asistent medical;
concurs pentru ocuparea postului.

Pentru participarea la concurs pentru postul de asistent medical principal generalist (PL), candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
5 ani vechime ca asistent medical;
certificat de grad principal;
concurs pentru ocuparea postului.

Pentru participarea la concurs pentru postul de asistent medical principal (S) generalist (PL), candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
diplomă de licență în specialitate;
5 ani vechime ca asistent medical;
certificat de grad principal;
concurs pentru ocuparea postului.

Pentru participarea la concurs pentru postul de infirmieră. (G) candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
școală generală – curs de infirmiere, organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania sau curg de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generala Resurse Umane și Certificare;
diplomă de școală generală;
6 luni vechime în activitate;
concurs pentru ocuparea postului.

Pentru participarea la concurs pentru postul de îngrijitoare, (G) candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
școală generală;
concurs pentru ocuparea postului;
nu necesită vechime.

Pentru participarea la concurs pentru postul de muncitor necalificat I, (G) candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
școala generală;
concurs pentru ocuparea postului;
nu necesită vechime.

Pentru participarea la concurs pentru postul de muncitor calificat II, (M) electrician, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
studii medii cu diplomă de bacalaureat;
categoria de calificare 3 sau 4;
6 ani vechime în meserie;
concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 mai 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 mai 2019, ora 10:00: testarea psihologică ;
 • 15 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 20 mai 2019, ora 10:00: proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Institutului National de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“, persoană de contact – economist Marin Maria, telefon 021/20.10.980 – interior 3055, adresa e-mail anca.stroe@mateibals.ro.

Apply for this Job