Funcții contractuale – Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu” Cluj-NapocaFuncții contractuale

Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu” Cluj-Napoca

28 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu” Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • asistent medical principal, cu studii superioare – 3 posturi (2 posturi în cadrul Secției Clinice Cardiologie I și 1 post în cadrul Secției Clinice A.T.I., Circulație Extracorporeală):
  • studii – diplomă de licență de specialitate;
  • 5 ani vechime ca asistent medical;
  • să dețină gradul de principal;
  • să dețină certificat de membru în O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere civilă.
 • asistent medical, cu studii superioare, în cadrul Secției Clinice ATI, Circulație Extracorporeală:
  • studii – diplomă de licență de specialitate;
  • 6 luni vechime ca asistent medical;
  • să dețină certificat de membru în O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere civilă.
 • asistent medical debutant, cu studii superioare: 3 posturi (1 post în Laboratorul de Explorări și Terapie Invazivă, 1 post în cadrul Secției Clinice – Circulație Extracorporeală și 1 post în cadrul Secției Clinice A.T.I. ):
  • studii – diplomă de licență de specialitate:
  • nu necesită vechime în muncă;
  • să dețină certificat de membru în O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei dc asistent medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere civilă.
 • asistent medical principal, cu studii postliceale – 2 posturi (1 post în Laboratorul de Explorări și Terapie Invazivă și 1 post în cadrul Secției Clinice A.T.I.) :
  • studii – diplomă de absolvire școală postliceală sanitară;
  • 5 ani vechime ca asistent medical;
  • să dețină gradul de principal;
  • să dețină certificat de membru în O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere civilă.
 • asistent medical, cu studii postliceale, în cadrul Secției Clinice:
  • studii – diplomă de absolvire școală postliceală sanitară;
  • 6 luni vechime ca asistent medical;
  • să dețină certificat de membru în O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de O.A.M.G.M A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere civilă.
 • infirmieră – 5 posturi (1 post în cadrul Secției Clinice Cardiologie I și 4 posturi în cadrul Secției Clinice A.T.I.):
  • studii – absolventă de școală generală;
  • vechime – 6 luni în activitate;
  • să dețină diplomă de absolvire a cursului de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori autorizați de către M.M.J.P.S.
 • îngrijitoare – 5 posturi (2 posturi în cadrul Secției Clinice Chirurgie Cardiovasculară, 1 post în Compartimentul de Primiri Urgențe, 1 post la Serviciul Administrativ și 1 post la Compartimentul Spitalizare de zi):
  • studii – absolventă de școală generală;
  • nu se solicită vechime în muncă;
  • parcurgerea unor programe de pregătire a îngrijitoarelor de curățenie poate constitui un avantaj.
 • brancardier, în Compartimentul de Primiri Urgențe de Specialitate:
  • studii – absolvent de școală generală;
  • nu se solicită vechime în muncă;
  • parcurgerea unor programe de pregătire a brancardierilor poate constitui un avantaj.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 martie 2020, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
  • 23 martie 2020, ora 09:00: proba scrisă (asistenți medicali);
  • 23 martie 2020, ora 12:00: proba scrisă (infirmieră, îngrijitoare, brancardier);
 • 25 martie 2020, ora 09:00: proba interviu (asistenți medicali cu studii superioare);
 • 25 martie 2020, ora 11:00: proba interviu (asistenți medicali cu studii postliceale);
 • 26 martie 2020, ora 09:00: proba interviu (infirmieră);
 • 26 martie 2020, ora 11:00: proba interviu (îngrijitoare);
 • 26 martie 2020, ora 12:00: proba interviu (îngrijitoare)

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu” Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, Str. Moţilor nr. 19-21, judeţul Cluj, telefon 0264/591.941, interior 105.

Apply for this Job