Funcții contractuale (9 posturi) – Inspectoratul Şcolar al Municipiului BucureştiFuncții contractuale (9 posturi)

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

6 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. 1 post şef birou salarizare – normare din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti
 2. 1 post şef serviciu informatizare (consilier IA) din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti
 3. 1 post consilier IA din cadrul Serviciului financiar, contabilitate, tehnic-administrativ
 4. 2 posturi de consilier IA din cadrul serviciului informatizare.
 5. 1 post de referent IA din cadrul Depozitului de carte şcolară din Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
 6. 2 posturi manipulant I din cadrul Depozitului de carte şcolară din Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
 7. 1 post de consilier IA din cadrul Compartimentului seeretariat-arhivă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Condiţii generale şi specifice ale postului de şef birou salarizare – normare din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti:
– pregătirea de specialitate: studii superioare în domeniul economic;
– cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei specifice;
– abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă;
– experienţă în specialitate – 5 ani;

• Condiţii generale şi specifice ale postului de şef serviciu informatizare din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti:
– pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, studii postuniversitare absolvite cu diplomă în domeniul IT;
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei specifice;
– abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă;
– experienţă în specialitate – 5 ani;

• Condiţii generale şi specifice ale postului de consilier IA din cadrul Serviciului financiar, contabilitate, tehnic-administrativ:
– pregătirea de specialitate: studii superioare tn domeniul tehnic/economic;
– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel avansat;
– cunoştinţe privind patrimoniul, achiziţia de bunuri şl servicii, asigurarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor de investiţii,
– experienţa în specialitate – 5 ani;

• Condiţii generale şi specifice ale postului de şef serv iciu informatizare din cadrul inspectoratului Şcoiaral Municipiului Bucureşti:
– pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, studii postuniversitare absolvite cu diplomă în domeniul IT economie/tehnic,
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei specifice;
– experienţă în specialitate – 5 ani;

•  Condiţii generale şi specifice ale postului de referent IA din cadrul Depozitului de carte şcolară:
– pregătirea de specialitate: studii medii;
– cunoştinţe de operare pe calculator;
– cunoştinţe de contabilitate primară;
– vechime în muncă – 5 ani;

• Condiţii generale şi specifice ale postului de manipulant din cadrul Depozitului de carte şcolară din Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti:
– pregătirea de specialitate: studii generalc/medii;
– autorizaţie de motostivuitorist;
– vechime în muncă -1 an;

• Condiţii generale şi specifice ale postului de consilier IA din cadrul Compartimentului secretariat-arliivă:
– pregătirea de specialitate: studii superioare;
– cunoştinţe temeinice din legislaţia specifică:
– experienţă în specialitate – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2017, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 28 martie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • 03 aprilie 2017, ora 11:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Strada Icoanei nr. 19, camera 5, telefon 021/210.57.59.

Apply for this Job