Funcții contractuale – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier BucureștiFuncții contractuale

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier București

13 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu sediul în B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție, după cum urmează:

• inspector de trafic rutier – opt posturi în cadrul Inspectoratelor Teritoriale (I.T.);

• inspector trafic rutier debutant: I.T. nr. 2 – Tulcea – un post;

• inspector trafic rutier, grad II: I.T. nr.1 – București – un post, I.T. nr. 2 – Brăila-un post, I.T. nr. 3 – Botoșani – un post, I.T. nr. 4 – Cluj – un post, I.T. nr. 4 – Sălaj – un post. I.T. nr. 6 – Olt – un post. I.T. nr. 8 – Mureș – un post;

• consilier juridic debutant: Direcția Juridică – Serviciul Contencios Administrativ (I.T. nr. 7) – un post;
• economist, grad I – Direcția Economică – Biroul Contabilitate (sediul central) – un post;
• consilier, grad II – Compartiment Consilieri (sediul central) – un post;
• consilier, grad I – Compartiment Consilieri (sediul central) – un post;
• consilier juridic, grad II – Corp Control și Anticorupție (sediul central) -un post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Inspector de trafic rutier (studii superioare) debutant. Condiții de participare:
pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate dc învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor;
vechime în specialitatea studiilor: 0-6 luni;
cunoștințe operare calculator: MS Office, Word. Excel, e-mail., internet-nivel bine.

• Inspector de trafic rutier (studii superioare), grad II. Condiții de participare:
pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor;
Sau
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet -nivel bine.

• Consilier juridic debutant. Condițiile de participare:
pregătire de bază; studii superioare de lungă durală/studii universitare de licență specializarea drept absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – vechime în specialitatea studiilor minimum 0-6 luni;
cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet -nivel bine.

• Consilier juridic grad II – Corp Control și Anticorupție. Condițiile de participare:
pregătire de bază: studii superioare de lungă durata/studîi universitare de licență specializarea drept absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – vechime în specialitatea studiilor; minimum 1 an;
cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine.

• Economist, grad I. Condiții de participare:
pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – științe economice;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 4 ani;
cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet
nivel bine.

• Consilier, grad I – Compartiment Consilieri. Condițiile de participare:
pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 4 ani;
cunoștințe operare calculator: MS Office, Word. Excel, e-mail, internet -nivel bine.

• Consilier, grad II – Compartiment Consilieri. Condițiile de participare:
pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 martie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 14 aprilie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. din Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 0725/597.680 și 0725/597.679.

Apply for this Job