Funcții contractuale – Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului VranceaFuncții contractuale

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post asistent social specialist /S – Birou Coordonare şi Relaţii cu autorităţile Publice Locale – D.J.C.R.P.:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale;
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România cu treapta de competenţă profesională asistent social specialist;
 • 1 post psiholog practicant S.C.P.R.U.C.A.N.E.R.S.T.M. S.I.R.U. – P.C.:
  • studii superioare absolvite cu diplomă dc licenţă în domeniul psihologiei;
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competenţă profesională psiholog practicant;
 • 1 post infirmieră/G C.P.R.U.C.A.N.E,R.S.T,M, S.I.R.U. – D.P.C.:
  • studii generale absolvite cu foaie matricolă els. V – VIII;
  • fără condiţii de vechime;
 • 2 posturi instructor de Educaţie /M – Module Familiale Mărăşeşti – SMCPTR – D.P.C.:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • fără condiţii de vechime.
 • 1 post psiholog principal /S Birou Asistenţă Matcrmtlă – SMCPTF – P.C.:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competenţă profesională psiholog principal.
 • 1 post asistent social debutant /S – CITO Odobeşti – M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale:
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România cu treapta de competenţă profesională asistent social debutaat.
 • 1 post psiholog practicant /S – CITO Odobeşti – S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competenţă profesională psiholog practicant;
 • 3 posturi asistent medical generalist /PL CITO Odobeşti – S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă de absolvire;
  • certificat valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat pe anul 2017.
 • 5 posturi Infirmieră /G CITO Odobeşti S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D,:
  • studii generale absolvite cu foaie matricolă V – VIII;
  • fără condiţii de vechime;
 • 2 posturi muncilor calificat, gr. III /M – CITO Odobeşti – S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • minimum 3 ani vechime în muncă;
 • 3 posturi infirmieră G C.R.R.N. Jariştea S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii generale absolvite cu foaie matricolă V – VIII;
  • fără condiţii de vechime;
 • 1 post asistent medical generalist /PL – CRPV Odobeşti – S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii posfliceale absolvite cu diplomă de absolvire;
  • certificat valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat pe anul 2017;
 • 1 post asistent medical generalist /PL – Locuinţe Protejate Păuneşti – S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă de absolvire;
  • certificat valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat pe anul 2017;
 • 2 posturi Infirmieră /G – Locuinţe Protejate Păuneşti – S.M.C.A.M.S.S. -D.P.P.D.:
  • studii generale absolvite cu foaie matricolă V – VIII;
  • fără condiţii de vechime;
 • 1 post asistent social specialist /S – C.R.R.N. Coteşti – S.M.C.AM.S.S.P.P.D.:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale;
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România cu treapta de competenţă profesională asistent social specialist;
 • 1 post asistent medical generalist /PL – C.R.R.N, Coteşti – S.M.C.AM.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă de absolvire ;
  • certificat valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat pe anul 2017;
 • 1 post Asistent Medical generalist /PL CIA Odobeşti M.CAM.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă de absolvire :
  • certificat valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat pe anul 2017:
 • 1 post Magaziner ,M – CIA Odobeşti – S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • fără condiţii de vechime;
 • 1 post Psiholog practicant /S C.R.R.P.11. Odobeşti – S.M.C.A.M.S.S.P.P.D.:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competenţă profesionala psiholog practicant;
 • 1 post Asistent Social debutant /S – C.R.R.P.H. Odobeşti – S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii superioare absolvite cu diploma de licenţă în domeniul asistenţei sociale;
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali din România cu treapta de competenţă profesională asistent social debutant;
 • 1 post Asistent Medical generalist /PL – C.R.R.P.H. Odobeşti – M.C.AM.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă de absolvire;
  • certificat valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat pe anul 2017;
 • 1 post Masor /M C.R.R.P.H. Odobeşti S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • certificat de calificare profesională cu specializarea masor;
  • fără condiţii de vechime;
 • 1 post Infirmieră /G CIA „Sfânta Maria”, Goleşti S.M.C.A.M.S.S. – D.P.P.D.:
  • studii generale absolvite cu foaie matricolă cls. V – VIII;
  • fără condiţii de vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 iulie 2017, ora 16:00: perioada limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 și 08 august 2017, ora 10:00-16:00: proba scrisă;
 • 10 și 11 august 2017, ora 10:00-16:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, bd. Gării nr. 13, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/230.789, interior 21.

Apply for this Job