Funcții contractuale – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea din ConstanțaFuncții contractuale

Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea din Constanța

18 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea din Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 • Sediul filiala Dobrogea (3 posturi):
  • Referent IA – Compartimentul Informatic – 1 post;
  • Referent I – Biroul Administrativ – 1 post;
  • Arhivar – Biroul Administrativ – 1 post;
 • Unitatea de Administrare Constanța Nord (3 posturi):
  • Muncitor calificat III – SPD Vadu Oii – 1 post; Muncitor calificat IV – SPD Vadu Oii – 1 post; Rectificare: (Conform M.O. nr. 200/22.02.2019, partea a III-a).
  • Muncitor calificat III – Canton Nicolae Bălcescu – 1 post;
  • Muncitor calificat IV – SRPA 1 – 2 M. Viteazu – 1 post;
 • Unitatea de Administrare Constanța Sud – 1 post:
  • Muncitor calificat III – SPD 1 Baciu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent IA, în cadrul Compartimentului Informatic, referent I în cadrul Biroului Administrativ și arhivar în cadrul Biroului Administrativ:
  • referent IA în cadrul Compartimentului Informatic de la sediul filialei:
   • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   • cunoștințe și atestat/adeverință cursuri operare PC – nivel avansat (World, Excel, Power Point și internet);
   • cunoștințe în administrare rețele, servere, echipamente de rețea, administrare Sisteme (Windows Server, Linux), securitate sisteme informatice, soluții antivirus, soluții securitate informatică;
   • vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 2 ani în funcție.
  • referent I, în cadrul Biroului Administrativ de la sediul filialei:
   • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   • cunoștințe secretariat/birotică/asistent manager;
   • atestat/adeverință cursuri operare PC – nivel mediu (World, Excel, și internet);
   • vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să fie între 1 an – 2 ani în funcție.
  • arhivar în cadrul Biroului Administrativ de la sediul filialei:
   • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   • curs de calificare – specializarea arhivar absolvit cu certificat acreditat la nivel național, cunoștințe;
   • atestat/adeverință cursuri operare PC – nivel mediu (World, Excel, și internet);
   • vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 6 luni în funcție.
  • muncitor calificat:
   • absolvenți de cursuri cu profil electric/electromecanic/mecanic și să îndeplinească următoarele condiții privind nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
   • muncitor calificat III:
    • școală generală (8 ani/10 ani) + curs calificare de profil;
    • 6 luni – 1 an vechime.
   • muncitor calificat IV:
    • școală generală (8 ani/10 ani) + curs calificare de profil;
    • 0 luni – 6 luni vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 martie 2019: termen limită de depunere a dosarelor;
 • referent IA, în cadrul Compartimentului Informatic, referent I în cadrul Biroului Administrativ și arhivar în cadrul Biroului Administrativ:
  • 12 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă – Constanţa, Str. Zburătorului nr. 4, etaj 2;
  • 18 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.
 • muncitori calificați din cadrul Unității de Administrare Constanța Nord și Unitatea de Administrare Constanța Sud:
  • 12 martie 2019, ora 13:00: proba practică la sediul SRP1 Basarabi, Poarta Albă;
  • 18 martie 2019, ora 10:00: proba interviu la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea, din Constanţa, Str. Zburătorului nr. 4.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea cu sediul în Constanta, Str. Zburătorului nr. 4, telefon 0241/654.010.

Apply for this Job