Funcţii contractuale – Direcția Generală de Salubritate Sector 3, BucureștiFuncţii contractuale

Direcția Generală de Salubritate Sector 3, București

23 martie 2020

Direcția Generală de Salubritate Sector 3, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • 74 posturi – 1 normă muncitor necalificat menajer II, Serviciul Colectare Deșeuri Menajere, fără studii, 6 luni vechime;
 • 2 posturi – 1 normă inspector de specialitate debutant, Serviciul Colectare Deșeuri Menajere, studii superioare, fără vechime în specialitate;
 • 2 posturi – 1 normă referent I, Serviciul Colectare Deșeuri Menajere, studii medii, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate;
 • 1 post – 1 normă referent IA, Serviciul Colectare Deșeuri Menajere, studii medii, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
 • 1 post – 1 normă referent responsabil subzonă 1, Serviciul Colectare Deșeuri Menajere, studii medii, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate;
 • 1 post – 1 normă referent responsabil subzonă 1, Biroul Dotări și Colectare Deșeuri Agenți Economici Mari, studii medii, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate;
 • 2 posturi – 1 normă inspector de specialitate debutant, Biroul Colectare Deșeuri Reciclabile, studii superioare, fără vechime în specialitate;
 • 5 posturi – 1 normă muncitor necalificat menajer II, Biroul Colectare Deșeuri Reciclabile, fără studii, 6 luni vechime;
 • 43 posturi – 1 normă șofer II (autocamioane și mașini de mare tonaj), Biroul Exploatare Utilaje, fără studii, 6 luni vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 aprilie 2020, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 14 aprilie 2020, ora 09.30: proba scrisă – pentru următoarele funcții:
  • inspector de specialitate debutant, Serviciul Colectare Deșeuri Menajere;
  • referent I, Serviciul Colectare Deșeuri Menajere;
  • referent IA, Serviciul Colectare Deșeuri Menajere;
  • referent responsabil subzonă I, Serviciul Colectare Deșeuri Menajere;
  • referent responsabil subzonă I, Biroul Dotări și Colectare Deșeuri Agenți Economici Mari;
  • inspector de specialitate debutant, Biroul Colectare Deșeuri Reciclabile.
 • 14 aprilie 2020, ora 12.00: proba scrisă – pentru următoarele funcții:
  • șofer II (autocamioane și mașini de mare tonaj), Birout Exploatare Utilaje.
 • 14 aprilie 2020, ora 14.30: proba scrisă – pentru următoarele funcții:
  • muncitor necalificat menajer II, Serviciul Colectare Deșeuri Menajere;
  • muncitor necalificat menajer II, Biroul Colectare Deșeuri Reciclabile.
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfășurare al concursului – Str. Releului nr. 4, sectorul 3, Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcția Generală de Salubritate Sector 3 cu sediul în str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, parter, sector 3, telefon: 0720.777.511, 0720.777.512, 0720.777.513, 0720.777.514, 0720.777.515.

Apply for this Job