Funcții contractuale (10 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului VranceaFuncții contractuale (10 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea

8 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

• 1 post auditor intern IA/S Compartiment Audit Structura Indep. D.G.A.S.P.C. Vrancea;
Cerinţe specifice postului:
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de auditor intern;
certificat de atestare auditor intern emis de către Ministerul Finanţelor Publice.

• 1 post kinetoterapeut/S – Centrul de Recuperare Copii cu Tulburări de Spectru Autist Focşani – DPC;
Cerinţe specifice postului:
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă de specialitate;
fără condiţii de vechime.

• 3 posturi asistent medical/PL Căminul pentru Persoane Vârstnice „O nouă Şansă“, Mărăşeşti D.P.P.D A.P.V.;
Cerinţe specifice postului:
studii postliceale absolvite cu diplomă;
certificat valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat pe anul 2018.

• 3 posturi infirmier/infirmieră/G Căminul pentru Persoane Vârstnice „O nouă Şansă“, Mărăşeşti – D.P.P.D.A.P.V.
Cerinţe specifice postului:
studii generale absolvite cu foaie matricolă clasa V-VIII;
fără condiţii de vechime.

• 1 post îngrijitor G-Căminul pentru Persoane Vârstnice „O nouă Şansă“ Mărăşeşti D.P.P.D.A.P.V.
Cerinţe specifice postului:
studii generale absolvite cu foaie matricolă clasa V-VIII;
fără condiţii de vechime.

• 1 post şofer M- Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Odobeşti D.P.P.D.A.P.V.
Cerinţe specifice postului:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
şcoala de conducători auto categoriile B+C+E;
cunoştinţe minime de mecanică auto;
atestat şofer profesionist prezintă avantaj;
vechime în activitatea de şofer de minimum 3 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octombrie 2018, ora 12:00: perioada limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 05 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, bd. Gării nr. 13, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/230.789, interior 21.

Apply for this Job