Funcţii contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului VasluiFuncţii contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui

25 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Centre destinate îngrijirii copilului și familiei
Denumirea complexului Denumirea serviciului/compartimentului/centrului și numărul de posturi Condiții specifice de ocupare a postului
Complexul de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui 1 post de psiholog practicant la Centrul Maternal studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul: psihologie;

vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Dizabilități Bârlad 1 post dc psiholog stagiar la Echipa Pluridisciplinară studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul: psihologie.
Centre destinate persoanelor adulte
Denumirea complexului Denumirea serviciului/compartimentului/centrului și numărul de posturi
Serviciul de îngrijire la Domiciliu

Vaslui

1 post de lucrător social studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă – minimum 1 an.
Centrul de îngrijire și Asistență

Bogești

1 post de infirmier/infîrmieră Studii generale cu certificat de absolvire; Vechime în muncă – minimum 6 luni.
1 post de kinetoterapeut debutant studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul: kinetoterapie.
Centrul de Recuperare și Reabilitare Râșești 1 post de fiziokinetoterapeut debutant studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul: balneo-fiziokinetoterapie și recuperare.
Centrul de îngrijire și Asistență

Rânzești

1 post de asistent medical debutant studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă, specializarea asistent medical generalist;

certificat de membru eliberat de O.A.M.M.R.;

aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil;

1 post de infirmier/infirmieră studii generale cu certificat de absolvire; vechime în muncă – minimum 6 luni.
Complexul de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși 1 post de asistent social debutant la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoana Adultă cu Dizabilități studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul: asistență socială;

aviz de exercitare a profesiei de asistent social.

1 post de instuctor ergoterapie la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoana Adultă cu Dizabilităti studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 1 an.
1 post de lucrător social la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoana Adultă cu Dizabilități studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 1 an.
2 posturi de infinnier/infirmieră la Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice studii generale cu certificat de absolvire; vechime în muncă – minimum 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 20 decembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Proiecţia Copilului Vaslui, telefon: 0235/315.138.

Apply for this Job