Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului TulceaFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

7 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. psiholog (S) –    Centrul de Plasament Speranța Tulcea/1 post

–   Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea/1 post

Evaluare și consiliere psihologică;

Terapii recuperatorii pentru copiii din centre;

Condiții generale:

–  studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în specialitatea psihologie;

Condiții specifice:

–  atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor.

2. kinetoterapeut

(S)

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea/1 post Asigură servicii de ldnetnterapie Condiții generale:

–    studii superioare de lungă durată în specialitatea kinetoterapie;

Condiții specifice:

–  abilități de comunicare;

–  abilități operare PC – nivel mediu.

3. asistent social

(S)

–   Compartiment de Evaluare, Formare și Monitorizare Asistență Matemală Tulcea/1 post;

–   Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebi 1/1 post;

Asigurare asistență socială beneficiarilor din centre; Condiții generale:

–  studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în specialitatea asistență socială.

Condiții specifice;

–  aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România

4. educator(S) * Centrul de Plasament Somova/1 post;

–   Complex de Unități de Tip Familial Tulcea – Apartamente de Tip Familial/1 post;

–   Complex de servicii „ Sf. Maria“, Tulcea – Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie/1 post;

Asigurare servicii educaționale și de supraveghere pentru beneficiari, se lucrează în ture; Condiții generale:

–  studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniile: științe juridice, științe administrative, sociologie, asistență socială, psihologie și științe comportamentale, științe umaniste și arte (filologie, teologie și asistență socială). Condiții specifice:

– abilități de comunicare;

– capacitate de lucru în echipă.

5. infirmier (G) –   Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Horia/ 1 post;

–  Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil/2 posturi;

–   Centrul de îngrijire și Asistență Tichilești/I post;

–   Centrul de îngrijire și Asistență Tulcea/1 post

Supravegherea și îngrijirea beneficiarilor, se lucrează în ture; Condiții generale:

– studii generale/medii.

Condiții specifice:

– dovada înscriere curs de calificare infirmier

6. spălătoreasă

(G)

–  Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil.’l post;

–   Centrul de îngrijire și Asistență Babadag/1 post;

Asigurarea serviciilor de curățenie și igienizare. Condiții generale:

– studii generale/medii;

7. muncitor calificat întreținere (G) – Centrul de Plasament pir. Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever „Pelican**, Tulcea/ 1 post Verifică permanent instalațiile din toate sectoarele și remediază orice avarie sesizată, efectuează lucrări de reparații interioare și exterioare Condiții generale:

– studii generale/medii. Condiții specifice: -curs de calificare.

8. muncitor calificat bucătărie (G) – Centrul de Plasament Speranța Tulcea/1 post Prepararea și servirea hranei; Condiții generale:

– studii generale/medii;

– curs calificare bucătar

9. muncitor calificat fochist (G) – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Horia/1 post Asigurarea funcționarii centralelor termice Condiții generale:

– studii generale/medii.

Condiții specifice:

–  calificare fochist autorizat atestat l.S.C.I.R. autorizat

I.S.C.I.R., cu viză anuală valabilă,

10. muncitor calificat lenjerie (G) – Centrul de îngrijire „Dumbrava** Babadag/1 post Asigurarea serviciilor de spălare, calcare și rceondiționare a rufelor și a lenjeriei. Condiții generale:

–  studii generale/medii.

Condiții specifice:

–  curs de calificare lenjerie/croitorie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 octombrie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 08 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Tulcea, str. Gavrilov Corneliu nr. 120, telefon 0757/999.904.

Apply for this Job