Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului TulceaFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

12 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

Nr. ort. Funcție Compartiment/Centru/Nr. posturi Atribuții Condiții generale și specifice pentru ocuparea posturilor
1. Psiholog (S) Complex de Servicii „Sf. Maria“ Tulcea – Compartimentul Violența în Familie/1 post Centrul de Plasament „Speranța“, Tulcea/1 post Evaluare și consiliere psihologică;

Terapii recuperatorii pentru copiii din centre;

Condiții generale;

–   studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în specialitatea psihologie;

Condiții specifice:

–  atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor

2. Asistent social

(S)

Complex de Servicii „Sf. Maria“,                        Tulcea

Compartimentul Violența în Familie/1 post

Compartimentul de Evaluare, Formare și Monitorizare Asistență Maternala Tulcea/ 1 post

Asigurare asistenta socială beneficiarilor din centre; Condiții generale:

–   studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în specialitatea asistență socială;

Condiții specifice:

–  aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;

– abilități de comunicare;

– capacitate de lucru în echipă.

3. Consilier juridic (S) Complex de Servicii „Sf. Maria“,           Tulcea

Compartimentul Violența în Familie/1 post;

Asigurare asistență de specialitate în lucrările cu caracter juridic ale instituției Condiții generale:

–  studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în specialitatea științe Juridice;

Condiții specifice:

– abilități de comunicare;

– capacitate de lucru în echipă

4. Educator (S) Centrul de Plasament Somova/ 1 post Asigurare               servicii

educaționale               și de

supraveghere           pentru

beneficiari;

Condiții generale:

–  studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniile; științe juridice, științe administrative, sociologie, asistență socială, psihologie și științe comportamentale, științe umaniste și arte (filologic, teologie și asistență socială) Condiții specifice:

– abilități de comunicare;

– capacitate de lucru în echipă.

5. Educator (S) Complex de Unități de Tip Familial Tulcea – Apartamente de Tip Familial/1 post Asigurare               servicii

educaționale               și de

supraveghere           pentru

beneficiari:

Condiții generale:

–  studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în specialitatea; sociologie, asistență socială, psihologie și științe comportamentale, științe umaniste și arte (filologie, teologie și asistență socială).

Condiții specifice:

– abilități de comunicare;

– capacitate de luciu în echipă.

6, Educator (S) Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Horia/1 post Asigurare               servicii

educaționale               și de

supraveghere           pentru

beneficiari;

Condiții generale:

–  studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniile: științe juridice, științe administrative, sociologie, psihologie, științe umaniste și arte;

Condiții specifice:

– abilități de comunicare;

– capacitate de luciu în echipă.

7. Educator (M) Complex de Unități de Tip Familial pentru Copilul cu Dizabilități Tulcea – Casa de Tip Familial pentru Copilul cu Dizabilități „Egreta“/1 post: Asigurare               servicii

educaționale               și de

supraveghere           pentru

beneficiari;

Condiții generale:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; Condiții specifice:

– abilități de comunicare;

– capacitate de lucru în echipă

8. Asistent medical (PL) Centrul de Plasament ptr. Recuperare și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever „Pelican“, Tulcea/1 post Centrul de îngrijire și Asistențăa Tichilești/1 post Supravegherea și îngrijirea stării de sănătate a copiilor, se lucrează în ture. Condiții generale:

–  studii postliceale de asistent medical.

Condiții specifice:

–    aviz de liberă practică sau certificat de membru

OA.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent

9. Administrator

(M)

Complex de Unități de Tip Familial Isaccea/1 post

Centrul de îngrijire și Asistență „Dumbrava“, Babadag/1 post

Asigură gestiunea fizică a stocurilor. Condiții generale:

– studii medii cu diplomă de bacalaureat

 

Nr. crt. Funcție Compartimentul/Centru/Nr. posturi Atribuții Condiții generale și specifice pentru ocuparea posturilor
10. Infirmier (G) Centrul de Plasament ptr. Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever „Pelican“, Tulcea/2 posturi, – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Horia/1 post Supravegherea și îngrijirea beneficiarilor, se lucrează în ture; Condiții generale:

–  studii generale/medii;

Condiții specifice:

–  curs de calificare infirmier

11. Muncitor calificat întreținere (G) Complex de Unități de Tip Familial Isaccea/1 post;

Centrul de Plasament Sulina/1 post;

Verifică           permanent

instalațiile din toate sectoarele și remediază orice avarie sesizată, efectuează lucrări de reparații interioare și exterioare

Condiții generale:

–  studii generale/medii; Condiții specifice:

–  curs de calificare

12. Șef centru (S) Centrul de îngrijire și Asistență Babadag/1 post. îndrumare, coordonare și răspundere directă a activității centrului Condiții specifice:

– studii superioare cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, asistenta sociala și sociologie cu vechime în domeniul serviciilor sociale de minimum 2 ani sau studii superioare cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative cu vechime în domeniul serviciilor sociale de minimum 5 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iunie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Centrului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Nectarie“, Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 57 C;
 • 12 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu – la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, din Tulcea, str. G. Corneliu nr. 120.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Tulcea, str. Gavrilov Corneliu nr. 120, telefon 0757/999.903.

descarca: Anunt_concurs_contractuali_08.07.-12.07.2019.pdf 1.74MB PDF

Apply for this Job